Omvårdnad vid ohälsa I, 30.0 hp (8SKG33)

Nursing in Illness I, 30.0 credits

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pia Tingström, Sara Bergstrand, Johan Söderquist, Ghassan Mourad, Åsa Ernersson

Kursansvarig

Sara Pettersson, Karin Steel

Studierektor eller motsvarande

Helén Marklund
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 3 (HT 2020) v202035-202102 Svenska Linköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 3 (HT 2020) v202035-202102 Svenska Norrköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 3 (VT 2021) v202104-202123 Svenska Linköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 3 (VT 2021) v202104-202123 Svenska Norrköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 3 (HT 2021) Svenska Norrköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 3 (HT 2021) Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Sjuksköterskeprogrammet

Särskild information

Kursen är den fjärde kursen på sjuksköterskeprogrammet och utgör termin 3. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning som kan vara förlagd till annan ort än studieorten vilket kan innebära resekostnader för studenten.

Förkunskapskrav

 • Godkänd kurs Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder, 19,5 hp (termin 1)
 • Godkänd kurs Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp (termin 1)
 • Godkänd basgrupp, läkemedelsberäkning och verksamhetsförlagd utbildning från kursen Hälsofrämjande omvårdnad 30 hp (termin 2)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Analysera samband mellan etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom relaterat till cirkulationsorganen, eliminationsorganen, respirationsorganen och metabolism,
 • visa kunskap om teorier och begrepp i omvårdnad,
 • precisera sjuksköterskans ansvar vid organisation, planering och dokumentation av vård- och hälsoarbete.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Tillämpa omvårdnadsprocessen och genomföra säker vård utifrån individuella behov i samråd med patienten, närstående och personal
 • utföra medicintekniska färdigheter i enlighet med relevant lagstiftning,
 • utföra säker läkemedelshantering och kunna informera patienten om läkemedelseffekter och biverkningar,
 • utföra bedömningar med hjälp av skattningsskalor och instrument för analys och utvärdering,
 • tillämpa forskningsprocessens olika steg och motivera val av statistiska metoder för beskrivning och analys av data,
 • självständigt söka, skriftligt och muntligt använda och förhålla sig till kunskap på ett kritiskt och undersökande sätt.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Analysera egna värderingar och etiska ställningstaganden med beaktande av lika villkor så att respekt och integritet bevaras,
 • värdera hur egna och andras beteenden påverkar kommunikation och samspel.

Kursinnehåll

I kursen ingår följande ämnesområden: Medicinsk vetenskap 17,5 hp och Omvårdnadsvetenskap 12,5 hp, vilka studeras integrerat.

 

Evidensbaserad vård, generell och specifik omvårdnad, behandling, patofysiologi, specifik farmakologi och kliniskt kemiska och fysiologiska undersökningar vid ohälsa och/eller sjukdom med konsekvenser

 • för cirkulation (t.ex. perifera och centrala kärlsjukdomar)
 • för elimination (t.ex. akut och kronisk njursvikt)
 • för respiration (t.ex. obstruktiv lungsjukdom)
 • för metabolism (t.ex. diabetes mellitus)
 • vid rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalans
 • vid långvarigt sängläge och sänglägeskomplikationer  

 

Teorier och begrepp

 • omvårdnadsprocessen
 • personcentrerad vård
 • egenvård
 • omvårdnadsbegrepp såsom hopp och coping
 • mänskliga rättigheter och lika villkor utifrån diskrimineringsgrunderna
 • kommunikation

 

Medicintekniska färdigheter

 

Beräkning och administration av läkemedel

 

Lagstiftning och författningar gällande

 • patientsäkerhet
 • journalföring
 • handhavande av läkemedel och transfusioner
 • egenvård

 

Skattningsskalor och bedömningsinstrument

 

Informatik

 • journalföring
 • terminologi och klassifikationssystem
 • e-hälsa

 

Kvantitativ forskningsmetodik

 • deskriptiv och analytisk statistik
 • begreppen validitet och reliabilitet

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.


Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, seminarier, färdighetsträning och föreläsningar samt verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras med individuella skriftliga salsexaminationer och individuella kliniska examinationer.

 

Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/ eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Formativ bedömning sker kontinuerligt inom de obligatoriska momenten. Dessa är basgrupp, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Antal examinationstillfällen


Examinationerna får genomföras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång. 

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och/eller VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

 

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av sjuksköterskeprogrammets programutskott. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till utbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

 

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

 

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
ISS3 Individuell examination U, G 8 hp
VMET Vetenskaplig metodik U, G 3 hp
LÄK3 Läkemedelsberäkning U, G 2 hp
VFUB Verksamhetsförlagd utbildning U, G 4.5 hp
VFUA Verksamhetsförlagd utbildning U, G 3 hp
BAS3 Basgrupp U, G 4 hp
KLS3 Kliniskt seminarie U, G 2 hp
KLO3 Klinisk examination U, G 3.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se