Omvårdnad vid ohälsa II, 30.0 hp (8SKG42)

Nursing in Illness II, 30.0 credits

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanne Roos, Kristina Gough, Ghassan Mourad, Johan Söderquist, Helén Marklund

Kursansvarig

Sonja Togmat Malki, Anna Ekström

Studierektor eller motsvarande

Helén Marklund
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet (Norrköping) 4 (HT 2020) v202035-202102 Svenska Norrköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet (Linköping) 4 (HT 2020) v202035-202102 Svenska Linköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 4 (VT 2021) v202104-202123 Svenska Linköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 4 (VT 2021) v202104-202123 Svenska Norrköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 4 (HT 2021) Svenska Norrköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 4 (HT 2021) Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Sjuksköterskeprogrammet

Särskild information

Detta är den femte kursen i sjuksköterskeprogrammet och utgör termin fyra. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning som kan vara förlagd till annan ort än studieorten vilket kan innebära resekostnader för studenten. 

Förkunskapskrav

 • Godkänd kurs Hälsofrämjande omvårdnad, 30 hp (termin 2)
 • Godkänt basgruppsarbete, läkemedelsberäkning samt verksamhetsförlagd utbildning från kursen Omvårdnad vid ohälsa I, 30 hp (termin 3)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Motivera omvårdnadshandlingar vid akut och långvarig ohälsa vid sjukdomstillstånd i buk och rörelseorgan, 
 • förklara samband mellan etiologi, patofysiologi, symptom, diagnostik, behandling och omvårdnad vid ohälsa och sjukdomstillstånd i buk och rörelseorgan,
 • identifiera och använda teorier och begrepp i omvårdnad,
 • klargöra förhållanden, attityder och beteenden i samhället som påverkar hälsan,
 • förklara faktorer, på individ-, grupp- och systemnivå, som påverkar resultatet när förbättringsarbete genomförs,
 • förklara vad som kännetecknar kvalitativ metod och motivera val av metod.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Tillämpa personcentrerad vård, organisera och genomföra säker vård för flera patienter i samråd med patient, närstående och personal,
 • självständigt tillämpa pedagogiska teorier och motivera råd och strategier som stärker patienters och närståendes hälsa,
 • självständigt utföra säker läkemedelshantering och kunna informera om läkemedlens effekter och biverkningar,
 • tillämpa metoder och interprofessionellt lärande i förbättringsarbete,
 • motivera och värdera val av statistisk analys i kvantitativa studier,
 • analysera kvalitativa data
 •  formulera vetenskapliga texter.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Tillämpa ett professionellt förhållningssätt i förhållande till patienter och närstående,
 • värdera kommunikationsmönster och lärande i en interprofessionell arbetsgrupp vid förbättringsarbete samt i basgrupp,
 • identifiera eget och andras behov av kunskap genom att ge och ta emot återkoppling samt föreslå förändringar.

Kursinnehåll

I kursen ingår följande ämnesområden: Omvårdnadsvetenskap 22,5 hp och medicinsk vetenskap 7,5 hp vilka studeras integrerat.  I denna kurs ingår ett interprofessionellt moment; ”Kvalitet och lärande i arbetslivet” (3 hp).

 

Evidensbaserad vård och behandling, etiologi, patofysiologi, symtom och diagnostik vid ohälsa och sjukdomstillstånd i buk och rörelseorgan vid/med konsekvenser för

 • pre- och postoperativ vård
 • nutrition
 • metabolism
 • elimination
 • aktivitet

 

Säker vård

 • läkemedelshantering; beräkning, administration, information och dokumentation
 • metoder för medicintekniska färdigheter
 • lagar och författningar
 • syfte med riktlinjer och innebörden av kunskapsstyrning

 

Omvårdnad; teori och praxis

 • personcentrerad vård
 • begrepp inom omvårdnad (t.ex. värdighet)
 • pedagogik; interaktion och interprofessionellt lärande
 • etiskt och professionellt förhållningssätt
 • mänskliga rättigheter och samhälleliga faktorer (t.ex. utsatthet)
 • team/grupprocesser

 

Informatik

 • informations- och kunskapsdatabaser

 

Vetenskaplig metodik  

 • kvalitativ metod för bearbetning och analys av data
 • litteraturstudie som metod
 • analytisk statistik; analys av samband och relationer mellan flera variabler

 

Förbättringskunskap och dess tillämpningar

 • kvalitetsarbete kontra säkerhetsarbete
 • kunskapsstyrning
 • förändringspsykologi
 • implementeringskunskap

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.
 

Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, seminarier, föreläsningar, färdighetsträning, projektarbete samt verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras individuellt med skriftliga salsexaminationer, portfolio, skriftliga studieuppgifter med muntlig uppföljning och klinisk examination.

 

Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/ eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Formativ bedömning sker kontinuerligt inom de obligatoriska momenten. Dessa är basgruppsarbete, seminarier, projektarbete och verksamhetsförlagd utbildning.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och/eller VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

 

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av sjuksköterskeprogrammets programutskott. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till utbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

 

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

 

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
BAS4 Basgrupp U, G 4 hp
IPL2 Professionalitet i hälsa- och sjukvård U, G 3 hp
ISS4 Individuell examination U, G 6 hp
LÄK4 Läkemedelsberäkning U, G 2 hp
VFU4 Verksamhetsförlagd utbildning U, G 10.5 hp
VMET Vetenskaplig metodik 2 U, G 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se