Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, 15 hp (8SKG62)

Degree Project in Nursing Science, 15 credits

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Carina Berterö

Kursansvarig

Sara Bergstrand

Studierektor eller motsvarande

Helén Marklund
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGSK2 Sjuksköterskeprogrammet 5 (HT 2020) v202035-202123 Svenska Norrköping o
MGSK2 Sjuksköterskeprogrammet 5 (HT 2020) v202035-202123 Svenska Linköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 5 (VT 2021) v202104-202202 Svenska Linköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 5 (VT 2021) v202104-202202 Svenska Norrköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 5 (HT 2021) Svenska Norrköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 5 (HT 2021) Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Sjuksköterskeprogrammet

Särskild information

Kursen är den sjunde kursen på sjuksköterskeprogrammet och genomförs i termin fem och sex. Examensarbetet är ett självständigt arbete som fördjupar teori- och metodkunskaper där empiri och teori relaterar till varandra. En avgränsad studie genomförs under handledning. 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från kursen Omvårdnad vid ohälsa I 30hp (termin 3) samt godkänt betyg i basgrupp och verksamhetsförlagd utbildning från kursen Omvårdnad vid ohälsa II 30 hp (termin4).

Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • identifiera ett kunskapsbehov och på basen av det formulera och avgränsa en problemformulering inom huvudområdet,
 • sammanställa kunskaper inom huvudområdet baserat på dess vetenskapliga grunder,
 • motivera val av metod i relation till syftet med examensarbete,
 • redogöra för forskningsetiska principer i relation till valt problemområde.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • utveckla, motivera och presentera egen undersökningsplan,
 • genomföra systematiska informationssökningar och identifiera litteratur inom valt problemområde,
 • beskriva, analysera och sammanställa resultat i en skriftlig rapport,
 • kritiskt granska, motivera och förhålla sig till vetenskaplig metod samt diskutera egna och andras resultat och därigenom kunna formulera underbyggda slutsatser,
 • muntligt och skriftligt kunna redogöra för arbetets innehåll och genomförande på ett språkligt korrekt sätt med vetenskaplig terminologi.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete i omvårdnad med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet,
 • reflektera över forskningsetiska principer,
 • göra bedömningar av det studerade omvårdnadsproblemet med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter samt mänskliga rättigheter.

Kursinnehåll

I kursen ingår ämnesområdet Omvårdnadsvetenskap 15 hp. Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • vetenskapsteori, forskningsetik, och forskningsmetodik
 • teorier, modeller och begrepp inom omvårdnad
 • sjuksköterskans kärnkompetenser
 • mänskliga rättigheter, samhälleliga och etiska aspekter
 • insamling, bearbetning och rapportering av data
 • opponent- och respondentskap. 

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

I kursen ingår seminarier, samt självständiga studier under handledning som leder fram till ett examensarbete. Arbetet genomförs med hög grad av självständighet och eget ansvar.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom undersökningsplan, examensarbete, samt respondent- och opponentskap.
Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/ eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Ingående obligatoriska moment i kursen är idéseminarium och upprättande av undersökningsplan, litteratur- och metodseminarium, eget examinations/respondent seminarium och opponentseminarium samt individuell skriftlig självvärdering av egen insats i examensarbetet. Varje student ska delta aktivt i ytterligare fem examinationsseminarier.  För student som inte uppfyllt kraven för obligatoriska moment bestäms formerna för förnyad bedömning av examinator i samråd med kursansvarig och handledare.

Efter examinationsseminariet reviderar studenten examensarbetet i enlighet med de av tentator beslutade korrigeringarna. Om revideringar inte har lämnats in till tentator inom 6 månader görs ny bedömning vid ett nytt slutseminarium.

En student som inte blir färdig med examensarbetet under kurstiden, dvs. inte genomför ett slutseminarium, får handledning upp till 12 månader efter kursens slut. Därefter ska studenten på egen hand slutföra sitt examensarbete/självständiga arbete.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av sjuksköterskeprogrammets programutskott. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Undervisningsspråket är svenska. 

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXA6 Examination, termin 6 U, G 7.5 hp
OBL1 Obligatoriskt moment, seminarie 1, termin 5 U, G 1.5 hp
OBL2 Obligatoriskt moment, seminarie 2, termin 5 U, G 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se