Svenska som andraspråk 1, 30 hp (910G02)

Swedish as a Second Language 1, 30 credits

Kursbeskrivning

Svenska som andraspråk är ett yrkesinriktat forsknings- och utbildningsområde. Man studerar ämnet med utgångspunkt i barns och vuxnas utveckling av svenska som ett andraspråk. I kursen ingår studier av svenska språkets struktur (fonetik och grammatik), kulturfrågor, andraspråkutveckling, didaktik och andraspråksundervisning.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Andreas Lagerlöf

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Kvällstid) HT 2021 v202134-202223 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6
eller
Engelska B
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för moderna språk steg 3)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
- ha god kännedom om svenska språkets ljudsystem och grammatiska struktur
- ha vunnit insikter om svenska språket som ett andraspråk
- kunna göra en analys av inlärarspråk
- ha satt sig in i den flerspråkiga undervisningssituationens speciella villkor.

Kursinnehåll

Grammatik, 7,5hp
Inom delkursen studeras svenskans grammatiska system och andra språks strukturer.
I delkursen ingår att reflektera kring svårigheter i svenska språket då det ska läras in som ett andraspråk.

Tillämpad grammatik, 7,5hp
Inom denna delkurs ska de studerande ytterligare befästa och fördjupa sina kunskaper om svensk grammatik.

Fonetik, 7,5hp
Delkursen behandlar svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares tal.

Den flerspråkiga undervisningssituationen, 7,5hp
I delkursen ingår studier av styrdokument för skolämnet svenska som andraspråk samt av de teoretiska utgångspunkterna för organisation, planering och genomförande av andraspråksundervisning för inlärare i olika åldrar. Pedagogiska och metodiska tillämpningar studeras och diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom självständiga studier av kurslitteratur och arbete med examinationsuppgifter, ingår grupparbeten, föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga tentamina samt genom analysuppgifter och uppgifter, som redovisas skriftligt och muntligt enskilt eller i grupp.

För att få Väl Godkänt på kursen krävs VG på minst 15 hp inklusive D på de obligatoriska momenten.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

OBL5 Obligatoriskt seminarium och gruppövning D 0 hp
OBL4 Obligatoriskt seminarium och gruppövning D 0 hp
OBL3 Obligatoriskt seminarium och gruppövning D 0 hp
OBL2 Obligatoriskt seminarium och gruppövning D 0 hp
OBL1 Obligatoriskt seminarium och gruppövning D 0 hp
LÄ09 Skriftlig redovisning: uttalsanalys U, G 3 hp
LÄ08 Skriftlig tentamen: salstentamen, fonetik U, G, VG 4.5 hp
LÄ07 Skriftlig redovisning: grammatik U, G 2.5 hp
LÄ06 Skriftlig tentamen: salstentamen, grammatik U, G, VG 5 hp
LÄ05 Tillämpad grammatik U, G, VG 7.5 hp
LÄ04 Den flerspråkiga undervisningssituationen U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se