Friluftspedagogik för vuxna, 15 hp (911G11)

Outdoor Education for Adults, 15 credits

Kursbeskrivning

Friluftsliv och utomhusaktiviteter i organiserad form finns i såväl ideella organisationer och turismverksamhet som i utbildnings- och folkbildningssammanhang. Denna kurs vänder sig till personer som i sitt arbete eller på sin fritid leder friluftsaktiviteter för unga/vuxna. Du får möjlighet att tillsammans med andra öka din förståelse för friluftslivets pedagogik och din förmåga att designa och leda friluftsverksamheter. Undervisningen genomförs vid ca sex endagstillfällen fördelade över två terminer med föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Vid några kurstillfällen förläggs undervisningen i friluftsmiljö (ev med övernattning). Mellan kurstillfällena görs enskilda arbeten.

Huvudområde

Pedagogik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Jonas Forsmark

Kursansvarig

Jonas Forsmark

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202303 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

* Tolka begreppet friluftsliv såväl ur ett historiskt som ur ett samtida perspektiv
* Diskutera på vilka sätt begreppen kunskap och lärande får betydelse i olika friluftssammanhang
* Redogöra för och reflektera över olika grupp- och ledarskapsteorier

Kursinnehåll

Kursinnehållet behandlar pedagogens relation till friluftssammanhanget. I kursen fokuseras friluftslivet som liv, lärande, pedagogisk metod och upplevelse. Innehållet i kursen kan beskrivas med följande rubriker:

* Friluftstraditioner 
* Kunskap och lärande i friluftsliv
* Grupprocesser och ledarskap i friluftsliv 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är till största delen förlagd utomhus. Friluftsaktiviteter tjänar som utgångspunkt för reflektion kring kursens innehåll. Undervisningen sker också som seminarium. Vissa delar av undervisningen sker i mindre eller större grupp, men även individuella moment ingår. 

Examination

Kursen examineras genom deltagande på kursträffarna och genom två skriftliga examinationer.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

ATTUNDA TINGSRÄTT Brottmålsenhet, DOM 2016-12-21, Mål nr: B 5688-16

(Angående kanotolycka i Ånnsjön, läggs i Kursdokument på Lisam)

Bass, B M. (1999). , Developments in Transformational Leadership: Research and Applications The Psychologist-Manager Journal 1999, Vol. 3, No. 1, 5-21

Finns i Kursdokument på Lisam

 

Dewey, J. (2004) , Individ, skola och samhälle – Utbildningsfilosofiska texter i urval av Sven Hartman, Ulf P Lundgren och Ros Mari Hartman Stockholm: Natur och kultur

Valda sidor läggs i Kursdokument i Lisam

Forsmark, J. (2008). , Handledarboken för samarbetsövningar Julita: Linguistica
Gustavsson, Bernt (2002). , Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap Stockholm: Myndigheten för skolutveckling

Läggs i Kursdokument i Lisam

Illeris, K. (2010) , Characteristics of Adult Learning Danish University of Education, Copenhagen: Elsevier Ltd

Finns på Lisam

Konsumentverket (2008) , Vägledning till systematiskt säkerhetsarbete

Läggs i Kursdokument på Lisam

Martin, B. Cashel, C., Wagstaff, M., Breunig, M. (2006) , Outdoor leadership – Theory and practice USA: Human Kinetics

(s. 43-51, 56-68) (Läggs i Kursdokument på Lisam)

Merriam, S B. (2010) , Adult Learning University of Georgia, Athens GA, USA: Elsevier Ltd.

Finns på Lisam

Sandberg, E. (red) (2019) , Naturvägledning i Norden, en bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa Köpenhamn: Nordiska ministerrådet

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1362567&dswid=-4611

Sandell, Klas & Svenning, Margaretha (2011). , Allemansrätten och dess framtid: utredning om allemansrätten Stockholm: Naturvårdsverket

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6470-9.pdf

Wheelan, S (2017) , Att skapa effektiva team Lund: Studentlitteratur

Övrigt

Litteraturlistan kan kompletteras med artiklar och egen vald litteratur
SRE1 Att beskriva ett friluftspedagogiskt sammanhang U, G 7.5 hp
SRE2 Att iscensätta ett friluftspedagogiskt tillfälle U, G 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se