Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15 hp (912A05)

Methods for Research and Development in Educational Institutions, 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen är förberedande för uppsatsskrivande på avancerad nivå. I kursen behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. De studerande granskar även uppsatser med hänsyn taget till vetenskapsteoretiska samt forskningsmetodiska perspektiv. Vidare behandlas vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder i relation till det utbildningsvetenskapliga fältet. De studerande ägnar sig även åt insamling och analys av olika typer av data såväl som redovisning av forskningsresultat. Kursen ges delvis på distans och innehåller fem närvaroträffar på campus.

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Alm

Kursansvarig

Johanna Andersson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

 • Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller lärarexamen om minst 180 hp
  eller
  Kandidatexamen 180hp i huvudområdena:
  -pedagogik
  -pedagogiskt arbete
  -specialpedagogik
  -didaktik
  eller
  Kandidatexamen 180hp i annat huvudområde samt tre års yrkeslivserfarenhet i pedagogisk verksamhet på minst halvtid
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för och använda olika typer av samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
- kunna bearbeta och analysera olika typer av data på ett fördjupat sätt.
- kritiskt granska mindre forskningsarbeten.

Kursinnehåll

Perspektiv på kvantitativ och kvalitativ forskning, 7,5 hp

I delkursen behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. De studerande granskar även vetenskapliga artiklar med hänsyn taget till vetenskapsteoretiska samt forskningsmetodiska perspektiv. Vidare behandlas vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder i relation till det utbildningsvetenskapliga fältet.

Insamling och analys av data samt presentation av forskningsresultat, 7,5 hp

I delkursen ägnar de studerande sig åt insamling och analys av olika typer av data såväl som redovisning av forskningsresultat. Delkurs två avslutas med ett PM för ett planerat uppsatsprojekt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten samt grupparbeten både fysiskt och via nätbaserad lärplattform. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier.

Examination

Kursen examineras genom såväl skriftliga som muntliga uppgifter. 

VG på SRE1, VG på SRE3, G på SRE2, G på SRE4 och D på OBL1 ger slutbetyg VG på kursen som helhet.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. eller Bryman, Alan (2016). Social Research Methods. Oxford, New York: Oxford University Press, fifth edition. Carlström, Inge & Carlström Hagman, Lena-Pia (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Lund: Studentlitteratur (Kap. 17 Kvantitativ bearbetning). Einarsson, Charlotte & Hammar Chiriac, Eva (2013). Gruppobservationer. Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur, valda delar. Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 2. utök. uppl. Granström, Kjell (2004). Om tillförlitlighet i observationer inom forskning och psykologisk praktik. Nordisk psykologi, 56, 289-303. Kvale, Steinar & Brinkman, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. rev. upplag, Lund: Studentlitteratur. eller motsvarig publikation på engelska Larsson, Staffan (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik, 25, 16-36. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:24508 eller Larsson, Staffan (2009). A pluralist view of generalization in qualitative research. International journal of research & method in education. 32, 25-38. Hämtas på http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17437270902759931#preview Quennerstedt, Ann, Harcourt, Deborah & Sargeant, Jonathon (2014). Forskningsetik i forskning som involverar barn: Etik som riskhantering och etik som forskningspraktik. Nordic Studies in Education, Vol. 34, nr 2, 77-93. Trost, Jan (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 4:e upplag. Vetenskapsrådet (utan år). Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning (2007). Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2015-03-03). Vetenskapsrådet, Codex – regler och riktlinjer för forskning, codex.vr.se, särskilt Forskning som involverar barn http://codex.vr.se/manniska1.shtml (2015-03- 03) Åsberg, Rodney (2001). Det finns inga kvalitativa metoder och inga kvantitativa heller för den delen. Pedagogisk forskning i Sverige, 6, 270-292. Tillkommer vetenskapliga uppsatser eller artiklar (ca. 90 sidor). Referenslitteratur (valbar) Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007). Tolkning och reflektion i vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. eller Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2009). Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research. London: Sage, 2nd edition. Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur Braun, Virginia, & Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis i psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101. Dalen, Monica (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerup. Fangen, Karin (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid (2003). Grundad teori - ett teorigenererande forskningsperspektiv. Stockholm: Liber. Hylander, Ingrid (2001). Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod. (FOG-rapport nr 42 by the forum: Field research in organizations and groups), available via www.ibl.liu.se/fog/rapportlista?l=sv. Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Stockholm: Liber (kap 9: kvalitativ dataanalys). Kjellberg, Anders & Sörqvist, Patrick (2011). Experimentell metodik för beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. Rudberg, Birgitta (1998). Statistik: att beskriva och analysera statistiska data. Lund: Studentlitteratur. Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju. Malmö: Liber. eller: Ryen, Anne (2014). Doing Interviews in Social Research. London: Sage Publication. Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1996). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. Starrin, Bengt, Larsson, Gerry, Dahlgren, Lars & Styrborn, Sven (1995) Från upptäckt till presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur Thornberg, Robert & Thelin Katina (Red) (2011). Med ansiktet vänt mot Europa - perspektiv på skolutveckling. Lärarförbundet, Skolverket, Sveriges skolledarförbund. https://www.yumpu.com/sv/document/view/20218649/med-ansiktet-vantmot- europa-lararforbundet Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur Åsberg, Rodney (2000). Ontologi, epistemologi och metodologi. En kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapliga begrepp och ansatser. IPDrapport Nr 2000:13. Göteborgs Universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik. Skrivhandledningar (välj en som passar dig) Hartman, Sven (2003). Skrivhandledning. Stockholm: Natur och Kultur. Hoel, Torlaug Løkensgard (2010). Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och studenter. Lund: Studentlitteratur. Strömqvist, Siv (2010). Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Malmö: Gleerups.
OBL1 Obligatoriskt moment: Opponering och respondering D 0 hp
SRE1 Individuell skriftlig uppgift U, G, VG 5 hp
SRE2 Skriftlig gruppuppgift: Forskningsmetod och uppsatsstruktur U, G 2.5 hp
SRE3 Ind skriftlig uppgift: Kvalitativ och kvantitativ design U, G, VG 6 hp
SRE4 Individuell skriftlig uppgift: PM U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.