Folkbildningens idé och utveckling, 15 hp (912G01)

Popular Adult Education - Ideas and Development, 15 credits

Kursbeskrivning

Olika perspektiv på folkbildning, både i och utanför studieförbund och folkhögskolor, bibliotek och kulturinstitutioner behandlas. Genom kursen skall deltagarna förvärva kunskaper om folkbildning som idé och företeelse, dess utveckling, nuläge och utmaningar. Särskilt behandlas följande teman: Begreppet folkbildning, Folkbildningens idéhistoria, historia och samtida utveckling, Folkbildningens pedagogik och etik, Kultur som begrepp och uttryck i folkbildande verksamhet, samt Folkbildningens utmaningar och målgrupper. Kursen bygger på deltagande i sex digitala endagars kurstillfällen med föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Kursen genomförs således helt digitalt på distans. 

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Henrik Nordvall

Kursansvarig

Daniel Bladh

Studierektor eller motsvarande

Karolina Muhrman

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202303 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
* tolka begreppet folkbildning ur ett historiskt, idéhistoriskt och samtida perspektiv
* beskriva folkbildningens innebörd som påverkansprocess på individ-, organisations- och samhällsnivå
* identifiera olika sammanhang där folkbildningsverksamhet organiseras och genomförs
* diskutera folkbildningens roll ur ett demokratiskt, etiskt och kulturellt perspektiv
* tillämpa vunna begrepp och perspektiv genom fältnära studier av folkbildningsverksamhet och kommunicera detta i skriftlig form
* tolka och jämföra skilda idé- och värderingsgrunder i folkbildningsverksamheter

Kursinnehåll

I denna kurs behandlas olika perspektiv på folkbildning, både i och utanför studieförbund och folkhögskolor, bibliotek och kulturinstitutioner. Genom kursen skall deltagarna förvärva kunskaper om folkbildning som idé och företeelse, dess utveckling, nuläge och uppgifter. Särskilt behandlas följande teman:
* Begreppet folkbildning
* Folkbildningens idéhistoria och historia
* Folkbildningens pedagogik och etik
* Kultur som begrepp och uttryck i folkbildande verksamhet.

* Folkbildningens utmaningar och målgrupper.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges som distanskurs med återkommande kursträffar. Kursuppgifter samt litteraturstudier genomförs mellan träffarna. Vid träffarna förekommer föreläsningar, gruppövningar och litteraturgenomgångar. I kursen förekommer fältstudier i lokal/regional folkbildningsverksamhet. 

Examination

Den studerande examineras genom fortlöpande redovisning (skriftlig och/eller muntlig) av genomförda kursuppgifter

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Arvidson, Lars, (2004) Mellan rörelse och universitet : folkbildning enligt socialdemokraten Oscar Olsson och liberalen Carl Cederblad Linköping : Mimer, 2004

ISBN: 9173737992

Tillgänglig på Internet:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-72461 

Biesta, Gert, (2011) God utbildning i mätningens tidevarv 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147099436

Kapitlet finns på LISAM

Essen, Johan von, Sundgren, Gunnar, (2012) En mosaik av mening : om studieförbund och civilsamhälle Göteborg : Bokförlaget Daidalos, 2012

ISBN: 9789171733634

Folkbildningsrådet, (2016) Folkbildningens frihet och värde –Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund Stockholm: Folkbildningsrådet

ISBN: 978-91-88692-61-0

Tillgänglig på Internet:

http://www.folkbildningsradet.se//globalassets/rapporter/fbr_meta_webb.pdf?epieditmode=true

 

Laginder, Ann-Marie, Nordvall, Henrik, Crowther, Jim, (2013) Popular education, power and democracy : Swedish experiences and contributions Leicester : Niace, cop. 2013.

ISBN: 9781862015791,1862015791,9781862015807,9781862015814,9781862015821,9781862015838

Tillgänglig på Internet:

http://www.learningandwork.org.uk/sites/niace_en/files/resources/Popular-Education-Power-DemocracyWEB.pdf

 

Lundberg Martin, Larsson Staffan, (2010) Cirkelledares beprövade erfarenheter

Tillgänglig på internet: 
http://www.bildningsforbundet.se/wp-content/files_mf/cirkelledare.pdf

http://www.bildningsforbundet.se/wp-content/files_mf/cirkelledare.pdf

Rydbeck, Kerstin, Nordvall, Henrik, (2015) Perspektiv på folkbildning. Fyra forskares tankar om folkligt bildningsarbete Linköping: Mimer, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, 2015

ISBN: 9789176858462

Tillgänglig på Internet:

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A884929&dswid=-2356

Tøsse, Sigvart, Arvidson, Lars, (2009) Folkbildning som universellt fenomen. om betydelser och motsvarigheter i historiskt och internationellt perspektiv Linköping : Mimer, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet : Skapande vetande, Linköpings universitet, 2009

ISBN: 9789173935708

Tillgänglig på Internet:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-72777

LÄ02 Examination U, G 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se