Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning, 7.5 hp (919G24)

Wood and Metal Craft Didactic Studies, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen ingår i fördjupningsblocket vilket motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen. Efter 90hp i trä- och metallslöjd, inklusive ett uppsatsarbete om 15hp, uppfyller du ämnesutbildningskraven för att söka till Kompletterande Pedagogiska Utbildning, KPU, vid Linköpings universitet.

Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning har en övergripande inriktning mot teorier för lärande och undervisning ur ett slöjddidaktiskt perspektiv. Undervisningen är i övervägande del teoretisk i syfte att analysera och diskutera exempelvis lärprocesser och undervisningsplanering. Utbildningen genomförs med 4 fysiska träffar i Linköping.

Planerade kursträffar till våren 2022:
vecka 06 onsdag
vecka 10 onsdag
vecka 15 onsdag
vecka 19 onsdag
Kortare digitalt upprop planerat till vecka 04 eller 05.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Anders Narbrink

Kursansvarig

Anders Narbrink

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202023 Svenska Linköping
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

  • Kurser i trä- och metallslöjd 60hp varav 45hp godkända 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- identifiera, analysera och reflektera över lärprocesser i slöjd utifrån forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap,
- självständigt planera organisering av skolslöjdens ämnesinnehåll och arbetsformer,
- argumentera för val av ämnesinnehåll och arbetsformer i relation till styrdokument och elevers förutsättningar,
- självständigt formulera en ämnesdidaktisk frågeställning och genomföra ett utvecklingsarbete inom givna tidsramar.

Kursinnehåll

Kursen utgör en delkurs inom fördjupning 61 till 90hp i Trä- och metallslöjd. Kursen har en övergripande inriktning mot teorier för lärande och undervisning ur ett slöjddidaktiskt perspektiv. Studierna innehåller självständigt praktiskt arbete i formgivning, slöjdens material och hantverkstekniker i syfte att analysera och diskutera lärprocesser i slöjd. I kursen ingår att långsiktigt planera för undervisning utifrån olika ramfaktorer och elevers olika förutsättningar. Vidare ingår att den studerande, i samråd med handledare, väljer ett område inom slöjddidaktik till en fördjupningsstudie.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning, individuellt och i grupp, föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras dels genom muntlig och visuell redovisning och dels genom skriftliga inlämningsuppgifter. Examination sker även genom kommentarer och diskussioner av andras texter samt aktivt deltagande i seminarier, varav viss del nätbaserat.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
PRE1 Redovisn av praktiskt arbete o reflektioner om lärprocesser U, G, VG 2 hp
PRO1 Redovisning av projekt didaktisk fördjupningsstudie U, G, VG 3.5 hp
SRE1 Skriftlig redovisn av planering och organisation U, G, VG 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se