Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp, 15 hp (919G30)

Area of Emphasis Wood and Metal Craft, The Pedagogical Room of Craft (1-15 credits), 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen är den första i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne, alternativt planerar att läsa KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).

Kursen genomförs huvudsakligen i distansform men med tre fysiska träffar i Linköping per termin. Du väljer att läsa antingen inriktning textil eller trä och metall. Du kan alltså inte läsa båda materialinriktningarna samtidigt. 

De fyra kurser som ingår i serien är:

Kurs 1, Trä- och metallslöjd - Det pedagogiska slöjdrummet, kurskod 919G30
Kurs 2, Trä- och metallslöjd - Lärandeprocesser i slöjd, kurskod 919G47
Kurs 3, Trä- och metallslöjd - Slöjdens tradition och samtid, kurskod 919G48
Kurs 4, Trä- och metallslöjd - Slöjd och slöjddidaktik, kurskod 919G49

Kursplaner finns på liu.se/studieinfo. Välj "kurs" och skriv in kurskoden.

Du läser en kurs/termin. Kurserna startar både vår- och hösttermin. 

Tillsammans motsvarar kurserna ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger i sig ingen lärarexamen. För att erhålla lärarexamen måste kurserna kompletteras med studier inom allmänt utbildningsområde.

Kursen innehåller praktiskt arbete med trä och metall och grundläggande hantverkstekniker för trä- och metallslöjd. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

De fyra kurserna tillsammans syftar till att utveckla de egna färdigheterna samt förståelse för slöjdämnets didaktik. Samtliga fyra kurser behandlar ämnesdidaktiska frågor i slöjd kopplat till ämnesinnehåll och verksamhetsförlagd utbildning (fältstudier i kurs 1 och 2 samt praktik på skola i kurs 3 och 4). Delar av utbildningen sker genom informations- och kommunikationsteknik som redskap för dokumentation och kommunikation.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Anders Narbrink

Kursansvarig

Ulf Härdner

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

Ulf Härdner, kursansvarig lärare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 v202234-202303 Svenska Linköping
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

– redogöra för slöjdens grundläggande begrepp
– dokumentera och presentera slöjdsalens organisation
– reflektera över innehållet i slöjdämnets nationella kursplaner
– reflektera över barns skapande förmåga i relation till slöjdämnet
– använda olika skiss- och formgivningsmetoder i två dimensioner
– arbeta praktiskt med trä och metall samt med grundläggande verktyg, redskap och hantverkstekniker för både trä och metall 
– uppvisa ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till slöjdens material, tekniker och skapandeprocesser
– presentera och redovisa egna erfarenheter av egen arbetsprocess och produkt inom slöjd i trä och metall

Kursinnehåll

 
Kursen innehåller studier av slöjdsalens organisation och verksamhet samt grundläggande begrepp för slöjdämnet. Studenten ska arbeta med teorier kring barns lärande genom skapande slöjdverksamhet. Kursen innehåller även praktiskt arbete med trä och metall i samband med grundläggande hantverkstekniker för trä- och metallslöjd samt övningar med tvådimensionell formgivning. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. Studentens idéer utvecklas, bearbetas, tillämpas och värderas i genomförda slöjdarbeten. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt och vetenskapligt förhållningssätt. I kursen ingår övningar och uppgifter som ger studenten tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen kan användas i slöjdundervisning i grundskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar.. Studenter inom textil och trä och metall arbetar både med gemensamma och enskilda uppgifter. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt kursledaren via IKT. Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, handledning, seminarier, studiebesök, verksamhetsförlagd utbildning samt praktiskt arbete enskilt och i grupp. 

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning, hemtentamen, samt uppvisande av tillämpade didaktiska lärarförmågor.

För VG på hel kurs krävs minst 8hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SKR1 Skriftlig examination 1 U, G, VG 2 hp
SKR2 Skriftlig examination 2 U, G, VG 3 hp
PRA3 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig examination U, G, VG 5 hp
PRA4 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig examination U, G, VG 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se