Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp, 15 hp (919G46)

Area of Emphasis Textile Craft, Textile Craft and Craft Didactics (46-60 credits), 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen är den fjärde i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne, alternativt planerar att läsa KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).

Kursen genomförs huvudsakligen i distansform men med tre fysiska träffar i Linköping per termin. Du väljer att läsa antingen inriktning textil eller trä och metall. Du kan alltså inte läsa båda materialinriktningarna samtidigt. 

De fyra kurser som ingår i serien är:

Kurs 1, Textilslöjd - Det pedagogiska slöjdrummet, kurskod 919G26
Kurs 2, Textilslöjd - Lärandeprocesser i slöjd, kurskod 919G44
Kurs 3, Textilslöjd - Slöjdens tradition och samtid, kurskod 919G45
Kurs 4, Textilslöjd - Slöjd och slöjddidaktik, kurskod 919G46

Kursplaner finns på liu.se/studieinfo. Välj "kurs" och skriv in kurskoden.

Tillsammans motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger i sig ingen lärarexamen. För att erhålla lärarexamen måste kurserna kompletteras med studier inom allmänt utbildningsområde.

Kursen innehåller praktiskt arbete med textila material och grundläggande hantverkstekniker för textilslöjd. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

De fyra kurserna tillsammans syftar till att utveckla de egna färdigheterna samt förståelse för slöjdämnets didaktik. Samtliga fyra kurser behandlar ämnesdidaktiska frågor i slöjd kopplat till ämnesinnehåll och verksamhetsförlagd utbildning (fältstudier i kurs 1 och 2 samt praktik på skola i kurs 3 och 4). Delar av utbildningen sker genom informations- och kommunikationsteknik som redskap för dokumentation och kommunikation.

I första hand antas de som varit registrerade på Textilslöjd på distans kurs 3, Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp vid Linköpings universitet. Övriga sökande antas i mån av plats.

 

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Kerstin Lind

Kursansvarig

Kerstin Lind

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

Kerstin Lind, kursansvarig lärare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 v202234-202303 Svenska Linköping
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

  • Textilslöjd på distans, kurs 1, Det pedagogiska slöjdrummet (1-15hp) 15hp varav 6hp godkända
  • Textilslöjd på distans, kurs 2, Lärandeprocesser i slöjd (16-30hp) 15hp varav 6hp godkända
  • Textilslöjd på distans, kurs 3, Slöjdens tradition och samtid (31-45hp) 15hp varav 3 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa kunskaper och färdigheter inom grundläggande broderi och dess material, redskap och tekniker
- visualisera och kommunicera ett personligt formspråk samt visa förmåga att analysera och bedöma form- och materialuttryck
- visa förmåga att organisera och leda elevernas arbete i textilslöjd samt kunna reflektera över och utveckla det egna ledarskapet
- skriva och presentera en ämnesdidaktisk uppsats med vetenskaplig metod inom slöjd
- använda kunskap om centrala teoretiska perspektiv i forskning inom slöjd och hantverk
- granska och konstruktivt kommentera andras uppsatser 

Kursinnehåll

Kursen har en didaktisk profil. Inom VFU skall studenten tillämpa ämnesinnehåll, arbetssätt och arbetsformer som bedöms passande för verksamheten. Ledarskap och lärarrollen studeras och diskuteras i relation till litteratur och till erfarenheterna från VFU. Studenten ordnar själv sin VFU plats på en grundskola i sin närhet. I kursen ingår att skriva, presentera och opponera på en ämnesdidaktisk uppsats. Studenterna genomför praktiskt arbete med broderitekniker inom fria och bundna sömsätt med tillhörande material- och redskapslära. Kopplat till broderi ingår en tillämpning med ett samtida, personligt uttryck som görs med utgångspunkt i tidigare kulturstudier där broderi kan kombineras med andra tekniker.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt lärarna via IKT.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiskt arbete och verksamhetsförlagd utbildning. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. Under kursen genomförs muntliga, skriftliga och visuella presentationer av resultat från kursuppgifter och moment, samt redovisning och opponering av en skriftlig uppsats.

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor, uppsats med framläggning och opponering. Examinationen av kursens praktiska delar sker genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning. För VG på hel kurs krävs minst 8hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
PRE1 Redovisning av broderi del 1, visuellt, muntligt och skriftligt U, G, VG 3 hp
PRE2 Redovisning av broderi del 2, visuellt, muntligt och skriftligt U, G, VG 3 hp
RAP1 Rapport med respondentskap U, G, VG 4 hp
OPP1 Opponentskap U, G 0.5 hp
TDSL Tillämpad didaktisk och social lärarförmåga U, G 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se