Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp, 15 hp (919G48)

Area of Emphasis Wood and Metal Craft, Tradition and Contemporary Wood and Metal Craft (31-45 credits), 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen är den tredje i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne, alternativt planerar att läsa KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).

Kursen genomförs huvudsakligen i distansform men med tre fysiska träffar i Linköping per termin. Du väljer att läsa antingen inriktning textil eller trä och metall. Du kan alltså inte läsa båda materialinriktningarna samtidigt. 

Planerade kursträffar till våren 2022 är:
vecka 07 tisdag-onsdag
vecka 13 tisdag-torsdag
vecka 22 måndag-tisdag
Kortare digitalt upprop planerat till vecka 04 eller 05.

De fyra kurser som ingår i serien är:

Kurs 1, Trä- och metallslöjd - Det pedagogiska slöjdrummet, kurskod 919G30
Kurs 2, Trä- och metallslöjd - Lärandeprocesser i slöjd, kurskod 919G47
Kurs 3, Trä- och metallslöjd - Slöjdens tradition och samtid, kurskod 919G48
Kurs 4, Trä- och metallslöjd  - Slöjd och slöjddidaktik, kurskod 919G49

Kursplaner finns på liu.se/studieinfo. Välj "kurs" och skriv in kurskoden.

Tillsammans motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger i sig ingen lärarexamen. För att erhålla lärarexamen måste kurserna kompletteras med studier inom allmänt utbildningsområde.

Kursen innehåller praktiskt arbete med trä och metall och grundläggande hantverkstekniker för trä- och metallslöjd. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

De fyra kurserna tillsammans syftar till att utveckla de egna färdigheterna samt förståelse för slöjdämnets didaktik. Samtliga fyra kurser behandlar ämnesdidaktiska frågor i slöjd kopplat till ämnesinnehåll och verksamhetsförlagd utbildning (fältstudier i kurs 1 och 2 samt praktik på skola i kurs 3 och 4). Delar av utbildningen sker genom informations- och kommunikationsteknik som redskap för dokumentation och kommunikation.

I första hand antas de som varit registrerade på Trä- och metallslöjd på distans kurs 2, Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp vid Linköpings universitet. Övriga sökande antas i mån av plats.

 

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Bo Hinnerson

Kursansvarig

Bo Hinnerson

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Kontaktinformation

Bosse Hinnerson, kursansvarig lärare

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 v202234-202303 Svenska Linköping
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

  • Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15hp varav 6hp godkända
  • Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd 16-30hp, 15hp varav 3hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa kunskaper och färdigheter inom några traditionella hantverkstekniker för trä och metall samt inom tekniker i andra material med inriktning mot slöjdundervisning
- beskriva och reflektera kring kulturhistoria och kulturtraditioner med anknytning till slöjd, hantverk och formgivning
- omsätta sina kunskaper inom kulturhistoria och kulturtraditioner till egna tillämpningar i ett nutida sammanhang i form, färg och material, samt göra didaktiska reflektioner över arbetsresultaten
- tillämpa ett medvetet ämnesdidaktiskt förhållningssätt samt analysera och reflektera över olika undervisningssituationer med inriktning på delarna i slöjdens arbetsprocesser
- tillämpa sitt ämneskunnande i olika undervisningssituationer inom slöjdämnet
- visa förmåga att med vetenskaplig metod formulera en ämnesdidaktisk problemställning inom slöjd
- tillämpa kunskaper om bedömning och betygssättning av elevarbeten i slöjd 

Kursinnehåll

Studenterna genomför praktiskt arbete med traditionella hantverkstekniker i trä och metall, dessutom ingår en tillämpning med ett samtida, personligt uttryck som görs med utgångspunkt i kulturstudierna. I kursen studeras kulturhistoria och kulturtraditioner med inriktning på arkitektur, inredning, stil/dräkthistoria och bruksföremål i olika sammanhang. I ett kulturperspektiv genomförs en mindre litteraturstudie med utgångspunkt från slöjdföremål och resultatet presenteras i form av ett skriftligt arbete. Inom VFU ingår att introducera ett eget planerat arbetsområde samt dokumentera arbetsprocesserna. Studenten ordnar själv sin VFU plats på en grundskola i sin närhet. Vidare ingår bedömning och betygssättning av elevarbeten i slöjd samt studier av styrdokument för slöjdundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt kursledaren via IKT. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiskt arbete och verksamhetsförlagd utbildning. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. Under kursen genomförs muntliga, skriftliga och visuella presentationer av resultat från kursuppgifter.

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska och lärarförmågor. Examination av kursens praktiska delar sker genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning. För VG på hel kurs krävs minst 8hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
PRE1 Redovisn av praktiskt arbete: vis o muntl pres U, G, VG 4 hp
PRE2 Redovisn av praktiskt arbete: vis o muntl pres U, G, VG 4 hp
SRE1 Skriftlig redovisning, bedömning U, G, VG 1.5 hp
SRE2 Skriftlig redovisning, litteraturuppgift U, G, VG 3 hp
TDL1 Tillämpad didaktisk lärarförmåga U, G 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se