Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp (91MAV9)

Mathematics: Teaching Practice, 6 credits

Huvudområde

Matematik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Frejd

Kursansvarig

Peter Frejd

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 2 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Allmändidaktik, 5 hp, samt kurser om 40 hp i matematik varav didaktik 1, 5.5 hp och verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp med godkänt resultat. Kursen förutsätter dessutom att man samtidigt läser, eller tidigare läst didaktik 2, 6 hp, eller motsvarande.

Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.

För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFUn den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFUn för att anskaffning av handledare ska kunna ske.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

 

 - planera undervisning inom enskilda moment i skolans matematik utifrån styrdokument

- genomföra undervisning inom enskilda moment i skolans matematik med stöd av handledaren

- utvärdera undervisning inom enskilda moment i skolans matematik utifrån styrdokument

- beskriva och diskutera kunskapsbedömning i matematik i det aktuella undervisningsområdet

- använda och utvärdera undervisningsmaterial och laborativa arbetsformer, inklusive digitala verktyg inom det aktuella undervisningsområdet

- diskutera hur ämnesinnehållet kan hanteras i relation till elevgruppens olika förutsättningar 

- visa ett empatiskt och ansvarsfullt beteende 

- samarbeta och interagera med elever och handledare

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning med praktisk tillämpning av olika lärarförmågor: övning på att planera, organisera och genomföra undervisning i matematik i åk 7-9 och därvid anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar. Tillsammans med handledaren reflekterar den studerande över den egna lärarrollen med koppling till teoretiska perspektiv på undervisning och lärande i matematik, matematikundervisningens sociala dimensioner, elever med särskilda behov i matematik samt arbetsformer och laborativa/tekniska hjälpmedel.

Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, handledning och självstudier.

Examination

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grand av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana tillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor U, G 2 hp
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor U, G, VG 4 hp

På kursen ges betyget Väl godkänd eller Godkänd

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se