Franska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2.5 hp (92F1V1)

French, Teaching Practise, 2.5 credits

Huvudområde

Franska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 3 (HT 2016) Svenska Linköping
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 3 (HT 2016) Svenska Linköping
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 3 (HT 2016) Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Franska, steg 3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera, genomföra och utvärdera enskilda undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande styrdokument tillsammans med handledaren
- diskutera med handledaren hur ämnesinnehållet kan hanteras i relation till elevernas olika förutsättningar i gymnasieskolan
- reflektera över egna undervisningsinsatser samt utifrån självreflektion och konstruktiv kritik från andra dra relevanta slutsatser för den framtida yrkesrollen
- visa kommunikativ förmåga i olika typer av situationer

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i franska inom gymnasieskolan där olika tillämpade lärarförmågor övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och genomföra enskilda undervisningsmoment i franska på gymnasieskolan. Den studerande över även på att anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar, samt reflekterar tillsammans med handledaren över den egna lärarrollen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Examination sker genom uppvisande av tillämpade sociala och
didaktiska lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 1 hp (U-G)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 1,5 hp (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se