Filosofi (1-15 hp), 15 hp (92FS11)

Philosophy (1-15 cr), 15 credits

Huvudområde

Praktisk filosofi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå, områdesbehörighet 6c och Historia 1a1+1a2/Historia A eller Historia 1b. Kursen förutsätter dessutom Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för huvuddragen i filosofins historia, från antiken till idag,
- översiktligt analysera centrala skolbildningar och tankegångar inom filosofins historia,
- kritiskt diskutera olika tolkningar av centrala tankegångar i filosofins historia,
- i tal och skrift kunna redogöra för tankegångar och teorier i ett urval av verk ur filosofins historia,
- redogöra för och använda några utvalda nyckelbegrepp inom filosofi,
- visa färdigheter i satslogik och predikatlogik,
- visa färdigheter i begreppsanalys och argumentationsanalys,
- använda dessa begrepp och färdigheter för att i tal och skrift analysera och diskutera filosofiska argument,
- diskutera styrdokument och utvärderingar rörande skolämnet filosofi i gymnasieskolan,
- redovisa grunddragen i filosofiämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne,
- jämföra filosofiämnets framväxt med annat ämne.

Kursinnehåll

Filosofins historia

Genom att studera filosofins historia skaffar sig studenten en ökad förståelse för hur och varför filosofin har utvecklats till det den är idag. Studenten får med hjälp av både handböcker och originalmaterial möjlighet att studera hur filosofin utvecklats genom historien. Stoffet får dels en regelrätt historisk behandling, dels tematiseras allmänna filosofiska frågor varvid materialet tjänar som exempel i teorijämförelser. Studenten bekantar sig i detta arbete med filosofihistoriens centralgestalter samt övar sig att tolka argument och föra diskussion vidare utifrån dessa tolkningar.

Logik och instrumentkurs

Kursen utgör en introduktion till filosofiska verktygen argumentationsanalys, begreppsanalys och logik. Studenten skaffar sig grundläggande redskap för vidare studier i filosofi med en särskild betoning på att förbereda för ett kritiskt förhållningssätt med hjälp av dessa verktyg. Studenten övar sig i att läsa, ta till sig och att hantera argument i några av de områden som är centrala för filosofin. En central del av kursen är att dessa verktyg och instrument inte bara lärs ut teoretiskt, utan även att studenterna lär sig att använda det i praktiken. I logikdelen av kursen får studenten arbeta med att genomföra och avläsa enklare logiska formaliseringar i sats- och predikatlogik samt att kontrollera giltigheten i satslogiska slutledningar.

Ämnesdidaktik

Gymnasieskolans nationella och lokala styrdokument för ämnet samt nationella utvärderingar behandlas. Studenten behandlar filosofiämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne och jämförs med annat ämne.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, lektioner och obligatoriska seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självständiga litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom deltagande vid de obligatoriska seminarierna och skriftlig hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

STN3 Filosofins historia, hemtentamen U, G, VG 6.5 hp
STN4 Logik och filosofisk instrumentkurs, hemtentamen U, G, VG 6.5 hp
SRE2 Didaktik, skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas U, G, VG 2 hp
OBL2 Filosofins historia, seminarier D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se