Kemi (53-60 hp), 7.5 hp (92KE41)

Chemistry (53-60 cr), 7.5 credits

Huvudområde

Kemi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Dahlén, Magdalena Svensson

Kursansvarig

Johan Dahlén, Magdalena Svensson

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping o
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 4 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping o
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 4 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 4 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 4 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp,  Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp samt tidigare VFU-kurser. Kursen förutsätter Kemi (1-45 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- kunna tillämpa grundläggande teoretiska, laborativa och instrumentella färdigheter inom titreringsanalys och elektroanalytisk kemi
-med hjälp av handledning kunna presentera, analysera och diskutera empiriska data i analytisk kemi i form av en laborationsrapport
- kunna planera, implementera och utvärdera undervisningsmoment.
- kunna jämföra olika modeller för bedömning av kunskap och förmågor
- kunna organisera och strukturera innehållet för lärande i ett mångkulturellt sammanhang
-kunna använda terminlogi inom analytisk kemi på engelska

Kursinnehåll

Analytiska kemin behandlar kvantitativa analyser baserade på volymetri, elektroanalytisk kemi, potentiometrisk titrering, felkällor, samt elementär statistisk behandling av analysdata.
Momentet kvantitativa analyser baserade på volymetri behandlar fällningstitrering, syrabastitrering, komplexometrisk titrering och redoxtitrering. Momentet elektroanalytisk kemi behandlar grundläggande elektrokemi, elektroder och potentiometri. För att utveckla den egna lärarprofessionaliteten reflekterar den studerande över sin egen och andras planering och organisation, genomförande och utvärdering av undervisning i skolan samt reflekterar över lärande i ett mångkulturellt sammanhang utifrån erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen. Olika modeller för kunskapskontroll och konsekvenser för undervisning och lärande behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer, samt självständiga studier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Laboration

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen samt muntlig och skriftlig redovisning.

LAB1 Laboration: skriftlig redovisning av laborationsrapporter Analytisk kemi 3 hp UG
MRE1 Muntlig redovisning av uppgift med skriftligt underlag Ämnesdidaktik 1,5 hp U-VG
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Analytisk kemi 3 hp U-VG
OBL1 Laboration Analytisk kemi, 0 hp, D

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Kurslitteratur

Analytisk kemi Harris D.C., Quantitative Chemical Analysis, 7th ed., Freeman, 2007.

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Kompletterande litteratur

Övrigt

Analytisk kemi
Harris D.C., Quantitative Chemical Analysis, 7th ed., Freeman, 2007.

LAB1 Laboration: redovisning av lab rapporter Analyt kemi U, G 3 hp
MRE1 Muntlig redovisning av uppgift med skriftl underlag U, G, VG 1.5 hp
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Analytisk kemi U, G, VG 3 hp
OBL1 Laboration D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se