Naturkunskap (16-30 hp), 15 hp (92NK21)

Natural Science (16-30 cr), 15 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Björn

Kursansvarig

Annika Björn

Studierektor eller motsvarande

Annika Björn

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå, områdesbehörighet 6c samt Matematik 3b/3c och Naturkunskap 2/Matematik C och Naturkunskap B, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra grundläggande för människans naturresursanvändning och dess påverkan.
 •  redogöra för kretsloppens betydelse.
 • redovisa namn och formel för vanliga grundämnen och kemiska föreningar.
 • använda grundämnenas periodiska system
 • genomföra naturvetenskapliga experiment och demonstrationer
 • genomföra enkel provtagning i fält
 • kommunicera experimentella resultat muntligt och skriftligt
 •  identifiera ämnesklasser och tillämpa kemisk nomenklatur.
 •  beskriva vissa kemiska reaktioner och återge vanliga reaktionstyper och transformationer.
 •  återge de grundläggande dragen i fotosyntesen.
 •  utföra enklare kemiska och fysikaliska beräkningar.
 •  redogöra för grundläggande naturvetenskaplig didaktik i områdena STS och Scientific literacy.
 •  söka och sammanställa nationell och internationell forskning

Kursinnehåll

Kursen behandlar människans användning av naturresurser och dess påverkan. Biogeokemiska kretslopp sätts i relation till människans möjlighet till resursanvändning och de problemområden som är förknippade med detta.Bland annat introduceras människans energianvändning och dess inverkan på miljö och hälsa. Olika typer av strålning och strålningsmiljöer, dess effekt på biogeokemiska cykler, samt strålningsbalans mellan atmosfär och biosfär introduceras. Interaktionen mellan natur-resursutnyttjande och geologiska processer tydliggörs och problematiseras kring de samhällsutmaningar som är kopplade till innehållet.

Innehåll som energiflöden, jordens värmebalans, reaktionsformler, redoxprocesser, kemiska beräkningar,
kemisk jämvikt, syror och baser, termokemi, fissions- och fusionsprocesser, och olika typer av strålning behandlas. Centrala begrepp som, bioackumulation och biomagnifikation introduceras, liksom centrala samband mellan materiens omsättning och energiomvandling. Astronomi fördjupas med fokus på människan i rymden. Kemisk nomenklatur, kemiska och fysikaliska egenskaper behandlas. Särskilt studeras vattnets och olika kemiska föreningars struktur, betydelse, förekomst och spridning. Laborationer och experiment nyttjas för att konkretisera delar av innehållet, träning i handhavande av kemiska ämnen, samt dess betydelse som verktyg för lärande. En klassificering av naturtyper introduceras med hjälp av provtagning och analystekniker, som pH och konduktivitet.

”Science, Technology and Society (STS)” introduceras utifrån platsens betydelse för lärandet och knyts till kontexters bidrag till innehållets legitimitet och autenticitet. Med hjälp av ”Scientific literacy” fördjupas utbildningens syften. Här behandlas dels relevant forskning om lärande och elevers förståelse i ämnet, dels metoder för att själv genomföra ämnesdidaktiska studier.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, fältverksamhet och självständiga studier.

Examination

Individuell skriftlig salstentamen, genomförande av laborationer och fältverksamhet samt individuell eller parvis muntlig och skriftlig redovisning.
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Sjöberg, S. (2010). Naturvetenskap som allmänbildning: En kritisk ämnesdidaktik. Studentlitteratur: Lund. (Kap. 3, 5 och 11) Ekstig, B. (2002). Naturen, naturvetenskapen och lärandet. Studentlittertur, Lund. ISBN 9144041268. (Kap. 1-7) Ehinger, M. (2011). Repetitionskurs i kemi. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9789144000510. (Kap. 1-9) Artiklar som seminariebehandlas: Bennet J; Lubben, F & Hogarth, S. (2006). Bringing science to life: A synthesis of the research evidence on the effects of context-based and STS approaches to science teahing. Science Education, Vol. 91(3), 347-380. Braund, M; Reiss, M (2006). Towards a more authentic science cirruculum: The contribution of out-of-school learning. International Journal of Science Education, Vol. 28(12), s. 1373-1388. Kopierade artiklar, aktualitetsmaterial m.m. Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning
LAB2 Experimentella studier U, G 4.5 hp
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Naturresursanvändning, energi och miljö U, G, VG 7.5 hp
SRE1 Skriftlig och muntl redovisning: Naturvetenskaplig didaktik U, G, VG 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.