Religionskunskap (31-37,5 hp), 7.5 hp (92RE31)

Religious Education (31-37,5), 7.5 credits

Huvudområde

Religionsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kjell O Lejon

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 4 (VT 2016) Svenska Linköping v
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 4 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 4 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 4 (VT 2016) Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången religionskunskap 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− redogöra för och problematisera de abrahamitiska religionernas gestaltningar och roller ur historiska och nutida perspektiv
− redogöra för och diskutera tolkningsarbete inom de abrahamitiska religionerna
− skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi med avseende på de abrahamitiska religionerna
− planera ett mindre ämnesområde för religionskunskapsundervisningen i gymnasiesko

Kursinnehåll

Kursens fokus ligger på de abrahamitiska religionerna och tolkningsarbete inom dessa religioner. Den studerande ska inhämta kunskap om hur judendom, kristendom och islam har inspirerats av äldre tradition och samtidigt präglas av den moderna livsvärld de är en del av. Centrala teman och riktningar inom respektive religion bearbetas. Vidare behandlas hur tolkningar ifrågasatts och hur nya tolkningsförsök gjorts. Skillnader mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi diskuteras.
Inom ämnesdidaktiken tränas att utforma en planering för mindre ämnesområde för religionskunskapsundervisningen i gymnasieskolan med utgångspunkt i styrdokumenten. I planering ingår att kunna motivera val av innehåll, arbetsformer och läromedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, samt litteraturstudier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER, U-VG:

SRE2 Skriftlig redovisning, ämnesdidaktik, inlämningsuppgift som seminariebehandlas - 1,5hp
SRE3 Skriftlig redovisning, judendom och islam, inlämningsuppgift som seminariebehandlas - 0,5hp
SRE4 Skriftlig redovisning, kristendom, inlämningsuppgift som seminariebehandlas - 0,5hp
STN2 Skriftlig tentamen: tentamen, judendom och islam - 3hp
STN3 Skriftlig tentamen: tentamen, kristendom - 2hp

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se