Svenska: Verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp (92SVV3)

Swedish: Teaching Practice (53-60 cr), 7.5 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Per Simfors
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2019) v201943-201948 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Svenska (1-30 hp), varav minst 7,5 hp inom språk respektive litteratur med godkänt resultat, samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, eller motsvarande.

Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.

För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFUn den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFUn för att anskaffning av handledare ska kunna ske.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- göra för svenska ett anpassat urval som gäller läsning av skönlitteratur, sakprosa och skrivande
- planera ett arbetsområde avseende, litteraturläsning, läsning av sakprosa och skrivande med beaktande av skolans värdegrund
- genomföra och leda ett arbetsområde som inkluderar läsning, skrivande och samtal
- följa upp enskilda moment som avser skrivande och läsning i den egna undervisningen
- diskutera och föreslå bedömning av elevproducerade texter
- känna till verksamhetens IKT-möjligheter och använda för verksamheten relevanta digitala hjälpmedel
- visa ett ansvarsfullt beteende i skolmiljön
- interagera och kommunicera med olika elever
- visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i svenska i gymnasiet. Den studerande planerar, genomför och utvärderar arbetsområden avseende läsning, och skrivande i svenska, samt utvärderar och diskuterar bedömning av dessa områden tillsammans med handledare. Studenten applicerar skolans värdegrund i planering och genomförande av arbetsområdena. Fokus läggs också på att diskutera formativ bedömning av elevproducerade texter och föreslå vilken bearbetning som bör göras. Under kursen övar den studerande upp självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet för konstruktiv kritik i den pedagogiska verksamheten. Den studerande undersöker fenomen som rör läsning, och skrivande i praktik och teori relaterade till svenskämnets syfte, mål och centrala innehåll.  

Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU-uppföljning i seminarieform.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grand av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana tillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor U, G 2.5 hp
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor U, G, VG 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se