Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45hp), 4.5 hp (92TKV9)

Technology: Teaching Practice (41-45), 4.5 credits

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav


För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och matematik C, naturkunskap B (biologi A+ kemi A + fysik A = naturkunskap B) samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans
samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Ingångsämne 1-30 hp samt Teknik 1-30 hp, eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- välja ämnesinnehåll, inom teknikens väsen, tekniska system och lösningar, utifrån ungdomars förutsättningar och behov,
- planera undervisning av ett arbetsområde, inom teknikens väsen, tekniska system och lösningar, utifrån didaktiska perspektiv inklusive jämlikhet och jämställdhet,
- genomföra undervisning av ett arbetsområde, inom teknikens väsen, tekniska system och lösningar, utifrån didaktiska perspektiv inklusive jämlikhet och jämställdhet,
- utvärdera planering och undervisning av ett arbetsområde, inom teknikens väsen, tekniska system och lösningar, utifrån didaktiska perspektiv inklusive jämlikhet och jämställdhet,
- dokumentera och bedöma elevernas kunskaper,
- etablera kontakt med elever i skolmiljön,
- ta emot konstruktiv kritik,
- visa pedagogiskt ledarskap,
- använda IKT i undervisningen.
 

Kursinnehåll

De tillämpade didaktiska lärarförmågor som tränas i kursen är att planera, genomföra och dokumentera undervisningssituationer där elever kan utveckla en grundläggande teknisk kompetens och praktiskt pröva olika aspekter av detta. Härvidlag beaktas särskilt kunskapsområden i ämneslärarprogrammets teknikkurser, t.ex. teknikens väsen och förändring i förhållande till samhälle och miljö, tekniska system, tekniska lösningar inom styr och regler, hydraulik och elektronik.

Sociala förmågor som också tränas i kursen är förmåga att etablera kontakt med elever och uppvisa ett lämpligt och ansvarsfullt beteende i skolmiljön, samt självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik. Den studerande ska också visa pedagogiskt ledarskap i klassrummet.
 

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning. Undervisningen omfattar såväl individuella som gruppvisa moment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor samt skriftlig redovisning.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TDLF: Tillämpade didaktiska lärarförmågor 2 hp (U-VG)
TSLF: Tillämpade sociala lärarförmågor 1,5 hp (U-G)
SRE1 Skriftlig redovisning VFU-uppgift 1 hp (U-VG)

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se