Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp), 15 hp (93FS53)

Philosophy (61-75 cr), 15 credits

Huvudområde

Praktisk filosofi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell, András Szigeti

Kursansvarig

Martin Berzell, András Szigeti

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Filosofi (1-60 hp) varav 30 hp ska vara godkända. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- visa förtrogenhet med modern moralfilosofisk diskussion,
- använda fördjupade kunskaper om problem och teorier inom något av den praktiska filosofins områden,
- analysera de speciella villkor som gäller vid undervisning i filosofi, i synnerhet vad gäller individers olika förutsättningar
- analysera olika mönster och normer för kommunikation och samspel i filosofiundervisningen
- analysera behandlade praktiskfilosofiska problem med avseende på gymnasiets ämnesundervisning, styrdokument och läromedel.

Kursinnehåll

Moralfilosofi, 7.5 hp
I delkursen behandlas ett modernt moralfilosofiskt arbete, som framstår som centralt i dagens vetenskapliga diskussion. 

Litteraturkurs till uppsats, 5 hp
Delkursen består av litteratur som ger bakgrundskunskaper till det valda uppsatsämnet. Litteraturen väljes i samråd med handledaren. 

Didaktiskt seminarium, 2.5 hp
Frågor med relevans för lärarens yrkesroll och undervisning diskuteras och analyseras ur filosofiska perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, lektioner och obligatoriska seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självständiga litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom deltagande vid de obligatoriska seminarierna och skriftlig hemtentamen.

För att få VG på hela kursen krävs Väl Godkänt på minst hälften av kursens totala poäng.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

OBL2 Individualiserad litteraturkurs, muntlig redovisning D 0 hp
STN2 Individualiserad litteraturkurs, hemtentamen U, G, VG 5 hp
STN1 Moralfilosofi, hemtentamen U, G, VG 7.5 hp
OBL1 Didaktik, seminarium D 0 hp
SRE1 Didaktik, skriftlig redov. av uppg. som sem.behandlas U, G, VG 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se