Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp), 15 hp (93FS73)

Philosophy (76-90 cr), 15 credits

Huvudområde

Praktisk filosofi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell, András Szigeti

Kursansvarig

Martin Berzell, András Szigeti

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Filosofi (1-60 hp) varav 30 hp ska vara godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- självständigt i uppsatsform behandla ett valt problem inom något av den praktiska filosofins områden.

Kursinnehåll

Självständigt arbete, 15 hp
Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren. Författandet av ett självständigt arbete innebär ett självständigt arbete med ett valt praktisk-filosofiskt problem eller vissa valda texter. Uppsatsen bör innehålla någon utifrån argumentation hävdad tes i anslutning till problemet eller texten och visa den studerandes förmåga att på egen hand genomföra ett filosofiskt resonemang.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består i huvudsak av seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självständiga litteraturstudier. Uppsatsarbetet följs av handledaren. Det färdiga arbetet försvaras vid ett seminarium. Att vara opponent på en seminarieuppsats är ett kurskrav.

Examination

Examination sker genom muntlig prövning, genom uppgifter som redovisas vid seminarierna samt genom ventilation av och opponering på uppsats.

För att få VG på hela kursen krävs Väl Godkänt på minst hälften av kursens totala poäng.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

UPPS Uppsats U, G, VG 15 hp
OPP1 Opponentskap D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se