Geografi (1-30 hp), 30 hp (93GE07)

Geography (1-30 cr), 30 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Madelene Ostwald

Kursansvarig

Björn Segrell, Magnus Gålfalk, Anders Jidesjö

Studierektor eller motsvarande

Madelene Ostwald

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik B eller Matematik 2a/2b/2c.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- översiktligt redogöra för landskapets grundelement mark, vatten och luft
- översiktligt redogöra för centrala miljöfrågor, särskilt sådana som rör landskapet och dess förändringar
- översiktligt redogöra för människans sätt att utnyttja och påverka landskapet genom bebyggelse och försörjningsformer i olika tider och på skilda håll i världen
- använda kartor och annan geografisk information för enklare rumslig analys av naturlandskapet och kulturlandskapet
- översiktligt redogöra för naturresurser och deras betydelse för utveckling i olika delar av världen
- definiera och översiktligt karaktärisera regioner utifrån deras naturförhållanden och kulturförhållanden i olika delar av världen
- diskutera och analysera kursplanernas innehåll för geografiämnet i grundskolan samt argumentera för val av läromedel och relatera teorier om kunskap och lärande till olika delar av geografiundervisningen

Kursinnehåll

Kursen behandlar landskapets former som resultat av geologiska processer med särskilt fokus på endogena och exogena processer, samt jordens storskaliga tektonik. Dessutom ingår studier av vattnets, isens, vindens och vegetationens påverkan. Vidare behandlas mineral, bergarter och jordarter i olika delar av världen samt klimat och klimatförändring. Häri ingår studier av solens och jordens relationer och deras betydelse för temperaturförhållanden, odlingsbarhet m.m. I kursen undersöks genom fältstudier bland annat Högsta kustlinjen, sedimentära bergartslager och förkastningsbranter samt hur olika bergarter omvandlas till byggnadsmaterial. I kursen studeras kartans historia liksom kartprojektioner och kartframställning. Digitala och manuella kartografiska metoder, laborationer och övningar ingår.
Vidare behandlar kursen landskapets former som resultat av människans verksamhet studeras. Markanvändning och bebyggelse i rurala och urbana landskap samt svenska landskapstyper, deras framväxt och utmärkande drag studeras. I kursen studeras även historiska kartor som stöd för landskapstolkning samt fysisk planering i Sverige.
I kursen studeras även naturresurser i lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv: förekomster, försörjning, förädling och miljöpåverkan. Vidare behandlas befolkningsutveckling och livsmedelsförsörjning samt infrastruktur, handel och rumsliga effekter av ekonomisk aktivitet. Sambandsförhållanden poängteras.
I momentet studeras olika typer av regioner, avgränsade utifrån naturlandskapets innehåll, kulturfaktorer, ekonomisk utveckling, funktionell samhörighet mm. Vidare behandlas världens länder och folk i övergripande, regionalt perspektiv samt frågor rörande hållbar utveckling i u-länder och i-länder.
Kursens innehåll behandlas såväl genom teoretiska studier som arbete i fält.
Kursens ämnesdidaktiska delar består av integrerade moment där styrdokument läromedel och omvärldssyn behandlas, med direkt anknytning till kursens ämnesteoretiska innehåll. Olika teorier om kunskap och lärande relateras till olika delar av geografiundervisningen i grundskolan åk 7-9.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, handledning, seminarier, laborationer, exkursioner och självständiga studier

Examination

Examinationen sker genom muntlig och skriftlig redovisning samt salstentamen och hemtentamen. 

 

PROVKODER:

SRE3 Skriftlig redovisning: kartografi 2 hp (U-G)

SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning: ämnesdidaktik 4hp (U-VG)

STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen NATUR 5,5 hp (U-VG)

STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen KULT 5,5 hp (U-VG)

STN5 Skriftlig tentamen: salstentamen NATURRS 5,5 hp (U-VG)

STN6 Skriftlig tentamen: hemtentamen REGI 5,5 hp (U-VG)

MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag NATURRS 1 hp (U-G)

MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag REGI 1 hp (U-G)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Böcker

Cserhalmi, Niklas, (1998) Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Bygd och Natur. Årgång 78 Nr 6 1997 Sveriges Hembygdsförbund

www.hembygd.se

Hall, Ola m.fl., (2003) Introduktion till kartografi och geografisk information. Studentlitteratur
Knox, Paul L. & Marston Salli, A., (2016) Human Geography. Places and regions in Global context. Senaste upplagan Pearson: Harlow

Övrigt

En komplett litteraturlista inklusive referenslitteratur för samtliga delkurser kommer att finnas i Lisam i samband med kursstart, en preliminär hittar du under fliken Övriga dokument.

STN6 Skriftlig hemtentamen med muntlig uppföljning REGI U, G, VG 5.5 hp
STN5 Skriftlig tentamen: salstentamen NTURRS U, G, VG 5.5 hp
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen KULT U, G, VG 5.5 hp
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen NATUR U, G, VG 5.5 hp
SRE3 Skriftlig redovisning: kartografi U, G 2 hp
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning: ämnesdidaktik U, G, VG 4 hp
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag NATURRS U, G 1 hp
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag REGI U, G 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se