Geografi (61-75 hp), 15 hp (93GE51)

Geography (61-75 cr), 15 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Köhler

Kursansvarig

Helena Köhler

Studierektor eller motsvarande

Madelene Ostwald
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 7 (HT 2018) v201834-201843 Svenska Linköping o
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 7 (HT 2018) v201834-201843 Svenska Linköping v
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 7 (HT 2018) v201834-201843 Svenska Linköping v
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 7 (HT 2018) v201834-201843 Svenska Linköping v
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 7 (HT 2018) v201834-201843 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Geografi varav minst 45 hp med godkänt resultat inklusive uppsats, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för geografisk teori, metod och ämnets idéutveckling
- värdera och kritiskt granska vetenskapliga utsagor
- självständigt tillämpa geografiska teorier och metoder, exemplifierat med frågor kring vatten och regional utveckling i olika delar av världen
-analysera konsekvenser av olika ämnestraditioner för geografiundervisningens innehåll och former
- analysera mönster för kommunikation och samspel i geografiundervisningen i gymnasieskolan
- problematisera hur geografiämnets innehåll kommuniceras i såväl undervisning som i andra sammanhang.

Kursinnehåll

Teori och metod
Momentet inleds med allmän och geografisk disciplininriktad vetenskapsteori och geografisk vetenskapshistoria. Vidare behandlas metoder och modeller för analys av rumsliga data samt rumsliga strukturers stabilitet och dynamik. Detta tillämpas både på naturlandskap och kulturlandskap.

Vatten och regional utveckling
Momentet behandlar det hydrologiska kretsloppet, mark- och grundvattenbildning samt vattenbehov i globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Frågor kring kust- och havsmiljö, vattenburna substanstransporter och hälsopåverkan berörs. Vidare studeras vattenförekomst och välståndsutveckling, vatten som maktfaktor, styrning och kontroll av vattenanvändningen och samordnad vattenadministration (EU-direktiv). Dessutom innehåller momentet avrinningsområdesvisa analyser av mark-vattensamband samt tillämpning av GIS-baserade modeller för beskrivning och analys av flödesvariationer och diffus närsaltpåverkan. Regioner som vetenskapliga objekt, regionala och globala utvecklingsprocesser samt interregionala samband och beroenden studeras.

Ämnesdididaktik
Momentet behandlar kommunikation och samspel i geografiundervisningen i gymnasieskolan. Vidare studeras hur geografiämnets innehåll kommuniceras i andra sammanhang. Konsekvenser av olika ämnestraditioner för geografiundervisningens innehåll och former behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och exkursioner samt självständiga studier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell redovisning av kursuppgifter med muntlig uppföljning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning TEME 6.5 hp U-VG
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning VATT 6.5 hp U-VG
SRE3 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning ämnesdidaktik 2 hp U-VG
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
En preliminär litteraturlista hittar du under fliken Övriga Dokument. Tidigast fyra veckor innan kursstart.
SRE4 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning ämnesdidaktik U, G, VG 2 hp
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning VATT U, G, VG 6.5 hp
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning TEME U, G, VG 6.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se