Geografi (76-90 hp), 15 hp (93GE61)

Geography (76-90), 15 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Anders Jidesjö
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 7 (HT 2017) v201744-201803 Svenska Linköping v
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 7 (HT 2017) v201744-201803 Svenska Linköping
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 7 (HT 2017) v201744-201803 Svenska Linköping v
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 7 (HT 2017) v201744-201803 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Geografi varav minst 45 hp med godkänt resultat inklusive uppsats, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- identifiera, strukturera och analysera geografiska frågeställningar inom såväl naturgeografiska som kulturgeografiska tillämpningsområden
- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete
- redogöra för naturgeografiska perspektiv särskilt inom klimatologi och plattektonik och beskriva olika konsekvenser
- argumentera för val av läromedel i vid bemärkelse och analysera konsekvenserna av dessa val samt argumentera för val av stoff och undervisningsformer i relation till geografiämnets struktur, olika delar och centrala begrepp.

Kursinnehåll

Individuell fördjupning
Momentet ger den studerande möjlighet till individuellt studium av naturgeografiskt och kulturgeografiskt relevant nationell och internationell vetenskaplig litteratur. Litteraturen fastställs i samråd med examinator. Därvid kan litteraturen väljas så att delkursen ger en grund för det följande uppsatsmomentet. I den naturgeografiska fördjupningen bör särskilt kunskapsområdena klimatologi, astronomi, metereologi och geologi ingå utifrån exempelvis vad förändringar i klimat betyder för människans villkor i form av odlingsbarhet och bebyggelse. Likaså bör plattektonik med kopplingar till vulkanism, jordbävningar och tsunamis ingå i dessa sammanhang.

Uppsats
Med stöd av individuell handledning ska den studerande fullgöra ett begränsat vetenskapligt arbete utifrån naturgeografiska och kulturgeografiska frågeställningar, teorier och metoder. Den studerande ska försvara sitt eget arbete samt opponera på annan students arbete på ett uppsatsseminarium.

Ämnesdidaktik
I momentet behandlas olika typer av läromedel och deras användning i gymnasieskolans geografiundervisning. Val av stoff och arbetsmetoder behandlas också.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning, samt självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom framläggning och försvar av eget arbete, opponentskap, samt muntlig redovisning med skriftligt underlag.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag – individuell fördjupning 6,5 hp U-VG
UPS1 Uppsats 6,5 hp U-VG
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag - ämnesdidaktik 2 hp U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se