Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7,5hp, 7.5 hp (93SAV9)

Swedish as a Second Language: Teaching Practice (46-52.5), 7,5 ECTS Credits, 7.5 credits

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17EN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska 5 (HT 2017) Svenska Linköping v
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 5 (HT 2017) Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Svenska som andraspråk 1-30 hp, eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- välja innehåll för svenska som andraspråk utifrån styrdokument, didaktiska teorier och elevernas förutsättningar och med beaktande av jämlikhet och jämställdhet
- planera ett avgränsat område i svenska som andraspråk utifrån styrdokument, didaktiska teorier och elevernas förutsättningar och behov med beaktande av jämlikhet och jämställdhet
- genomföra undervisning av ett avgränsat område i svenska som andraspråk utifrån styrdokument, didaktiska teorier och elevernas förutsättningar och behov med beaktande av jämlikhet och jämställdhet
- utvärdera den egna undervisningen i relationer till planeringen och uppsatta mål
- diskutera undervisning utifrån andraspråkselevers speciella förutsättningar och behov
- beskriva och diskutera bedömning av andraspråks-utveckling
- dokumentera och bedöma elevernas kunskaper i svenska som andra språk
- samarbeta och interagera med elever och handledare
- använda IKT i undervisningen i svenska som andraspråk
 

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i svenska som andraspråk där olika tillämpade lärarförmågor praktiseras. Den studerande utvecklar sitt ledarskap och sin didaktiska förmåga genom att planera, genomföra och utvärdera undervisning i svenska som andraspråk och tränar på att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov. Den studerande tränar på att analysera elevernas andraspråksutveckling genom att använda sig av olika analysmodeller. Utöver detta tränar studenten dokumentation och bedömning av elevernas kunskaper i svenska som andraspråk. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av verksamhetsförlagd utbildning och ett seminarium.
 

Examination

Undervisningen består av verksamhetsförlagd utbildning och ett seminarium.ExaminationKursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 5 hp Skala U-VG
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2.5 hp Skala U-GStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se