Trä- och metallslöjd (46-60 hp), 15 hp (93TM47)

Wood and Metal Craft (46-60 cr), 15 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Narbrink

Kursansvarig

Anders Narbrink

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Trä- och metallslöjd (1-45 hp), varav moment om sammanlagt 22,5 hp ska vara godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
− kunna identifiera och presentera kulturhistoria och traditioner med anknytning till slöjd, hantverk och formgivning
− kunna beskriva och granska föremål med hänsyn till dess funktioner och sammanhang
− tillämpa ett personligt formspråk i gestaltande arbete med trä och metall
- kunna motivera och bedöma estetiska uttryck i form, färg och material
− redogöra för traditionella hantverkstekniker inom slöjdens material
− kunna använda traditionella hantverkstekniker för trä, metall samt andra material med inriktning mot slöjdundervisning
− kunna använda sina kunskaper inom kulturhistoria och slöjdtraditioner i egna experimentella tillämpningar i ett nutida sammanhang
- presentera och diskutera ämnesdidaktiska reflektioner över slöjdens kulturella uttryck utifrån historiskt, geografiskt och etniskt perspektiv

Kursinnehåll

I kursen studeras kulturhistoria och kulturtraditioner med inriktning på arkitektur, möbler, konst, dräkter och bruksföremål. Det ingår analys av föremål utifrån dess praktiska, estetiska, och symboliska funktioner. Studenten genomför praktiskt arbete med traditionella hantverkstekniker i trä och metall. Dessutom ingår en experimentell tillämpning med ett nutida, personligt uttryck som görs med utgångspunkt i kulturstudierna. Kursen innehåller olika typer av fältstudier och studiebesök som kan förläggas både inom grundskolan och i annan pedagogisk slöjdverksamhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, fältstudier,seminarier, handledning och praktiskt arbete. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
PRE1 Redovisning av praktiskt arb: visuell o muntlig - träuppgift U, G, VG 6 hp
PRE2 Redovisning av praktiskt arb: visuell o muntlig - metall U, G, VG 4 hp
PRO1 Projekt: visuell och muntlig redovisning U, G 1 hp
SRE2 Skriftlig redovisning U, G, VG 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se