Tyska (1-30 hp), 30 hp (93TY17)

German (1-30 cr), 30 credits

Huvudområde

Tyska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Wolfgang Schmidt, Per Simfors

Studierektor eller motsvarande

Wolfgang Schmidt

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

Tyska 3

eller

Tyska steg 3 

samt

godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7,5 hp, samt momenten/kurserna i ämnesdidaktik,  verksamhetsförlagd utbildning och vetenskapligt kunnande  i ingångsämnet (1-60 hp) och ämne 2 (1-60 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- läsa olika typer av skrivna texter, även om komplexa ämnen, och återge det huvudsakliga innehållet i dessa
- förstå talad standardtyska och återge relevant information ur muntliga källor
- interagera på tyska i olika kommunikativa sammanhang
- uttrycka sig sammanhängande i tal på tyska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen utan grammatik- och uttalsfel som hindrar förståelsen
- formulera sig begripligt i skrift på tyska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen
- tillämpa grammatiska kunskaper i egen skriftlig produktion på tyska
- använda grammatiska och fonetiska grundbegrepp
- redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan tyska och svenska
- diskutera och analysera tyskspråkig litteratur på tyska utifrån språkliga, innehållsliga och strukturella aspekter
- redogöra för centrala aspekter av de tysktalande ländernas samhällsstruktur, historia och geografi med tyngdpunkt på Tyskland
- identifiera och diskutera likheter och skillnader i levnadsförhållanden och umgängesformer i Sverige och i de tyskspråkiga länderna
- analysera konsekvenser av olika ämnestraditioner för undervisningens innehåll och former
- konkretisera och kritiskt förhålla sig till styrdokuments innehåll i tyskundervisningen särskilt för grundskolans senare år
- analysera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till olika delar av ämnesundervisningen på grundskolenivå.
- analysera olika typer av läromedel, inklusive IKT, och hur de kan användas i undervisningen inom grundskolan
- planera, leda och utvärdera större ämnesområden
- argumentera för val av läromedel och analysera konsekvenserna av dessa val vid planeringen av ett större ämnesområde

Kursinnehåll

Introduktionskurs:
- Samtalsövningar, övningar i att förstå talad och skriven tyska samt träning i egen muntlig och skriftlig produktion.
- Översiktlig genomgång av den tyska formläran samt av grundbegrepp i allmän och tysk fonetik.
- Uttalsövningar
- Läsning av minst ett skönlitterärt verk i syfte att utveckla språk och ordförråd.
- Introduktion till kulturstudier med utgångspunkt i traditioner och levnadsvillkor i Sverige och i det tyskspråkiga området.

Kulturstudier:
- Skönlitteratur: Läsning och redovisning av ca 1300 normalsidor modern litteratur och sakprosa.
- Realia: Studium av de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsförhållanden samt deras historia med tonvikt på tiden efter 1870. Huvuddragen i de tyskspråkiga ländernas namngeografi och kulturgeografi.

Språkfärdighet:
- Tysk syntax: Systematisk genomgång av den tyska syntaxens grunder. Tillämpningsövningar i form av skrivuppgifter.
- Översättning: Tillämpning i skriftlig form av vokabulär, fraseologi och grammatik genom översättningsövningar till tyska.
- Muntlig språkfärdighet: Övningar och uttal.

Språkdidaktik:
- Styrdokument för de obligatoriska skolformerna i ett historiskt perspektiv och kopplade till syn på språk, undervisning och lärande.
- Teorier om och perspektiv på kunskap och lärande i relation till ämnesundervisning på grundskolenivå.
- Övningar i att analysera utbildningssystem i olika kontexter.

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom självständiga studier ingår grupparbeten, föreläsningar, seminarier, lärstödjande seminarier och övningar

Obligatoriska moment:
Deltagande i språkdidaktiska seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning. All examination sker individuellt.

Provkoder:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen introduktionskurs, 7,5 hp (U-VG)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen i tysk syntax, 4,5 hp (U-VG)
STN3 Skriftlig tentamen: salstentamen i språkfärdighet/översättning, 2,5 hp (U-VG)
MTN1 Muntlig tentamen språkfärdighet och uttal, 0,5 hp (U-G)
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Skönlitteratur, 4,5 hp (U-VG)
STN4 Skriftlig tentamen: salstentamen i realia, 3 hp (U-VG)
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag i Språkdidaktik, 5 hp (U-VG)
SRE1 Skriftlig redovisning: Språkdidaktik, 2,5 hp (U-VG)
OBL 1 Obligatoriska moment Språkdidaktiska seminarier

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Introduktionskurs Dreyer, Hilke/Rickard Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die gelbe aktuell. Neubearbeitung. Huber Verlag 2009. ISBN: 978-3-19-307255-9 eller tidigare upplaga. Dreyer, Hilke/Rickard Schmitt: Lösungsschlüssel zum Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die gelbe aktuell. Neubearbeitung. Huber Verlag 2009. ISBN: 978-3-19-407255-8 eller tidigare upplaga. Ende, Michael: Momo. Thienemann Verlag (1973) ISBN-10: 3522119401; ISBN-13: 978-3522119405. Klingeman Ulrika/Gunnar Magnusson, Sybille Didon: Bonniers Tyska Grammatik. Uppsala (Bonnier Utbildning) 1996 eller senare. Stencilerat övningsmaterial. Kompendium i tysk fonetik och övningsmaterial i tyskt uttal som finns tillgängligt på Internet efter kursstart. Kulturstudier Skönliteratur Bach, Tamara: Marsmädchen. (1994). Dtv (Oktober 2005) ISBN- 10: 3423782056; ISBN-13: 978-3423782050. Brecht, Bertolt: Der kaukasische Kreidekreis. (1944-45). Suhrkamp (47. Aufl., 2000) ISBN-10: 3518100319; ISBN-13: 978-3518100318. Dürrenmatt, Friedrich: Das Versprechen. (1958). Dtv ISBN 978- 3-423-01390-1. Hein, Christoph: Drachenblut, (1982). Suhrkamp ISBN 3-518- 39976. Kara, Yadé: Selam Berlin,( 2003). Diogenes (2003) ISBN-10 3257063350; ISBN-13 9783257063356. Kaminer, Wladimir: Russendisko, (2000). Goldmann ISBN -13: 978-3-442-54175-1; ISBN -10: 3442541751. Realia med muntlig och skriftlig redovisning Wolfrum, Edgar: Bundesrepublik Deutschland – Die 101 wichtigsten Fragen. Beck 2009. Kompendium i Realia. Kan köpas på Repro, hus A. Språkfärdighet Brandt Margareta/Ingemar Persson/Inger Rosengren/Sven- Gunnar Andersson: Tysk syntax. Lund: Studentlitteratur, 2002 eller senare upplaga. ISBN 91-44-04110-1. Dreyer, Hilke/Rickard Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die gelbe aktuell. Neubearbeitung. Huber Verlag 2009. ISBN: 978-3-19-307255-9 eller tidigare upplaga. Dreyer, Hilke/Rickard Schmitt: Lösungsschlüssel zum Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die gelbe aktuell. Neubearbeitung. Huber Verlag 2009. ISBN: 978-3-19-407255-8 eller tidigare upplaga. Klingeman Ulrika/Gunnar Magnusson, Sybille Didon: Bonniers Tyska Grammatik. Uppsala (Bonnier Utbildning) 1996 eller senare upplaga. Övningsböcker för självstudier: Frisch, Christine/Ingrid Nordberg: Ins Deutsche. Lund: Studentlitteratur, 1988. ISBN 91-44-00779-5. Öva Översätta! Tysk stilsamling för grundnivån (1-20 p). Red. Anders Marell. Linköping 1992. (Tillhandahålls vid institutionen). Språkdidaktik Obligatorisk litteratur: Kompendium som tillhandahålls på institutionen (Its-learning). Fördjupande litteratur, handböcker och lexika Introduktionskurs/Språkfärdighet Brundin, Gudrun/Trude Ericsson: Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur 2004. Europeiska referensramen för språk (svensk och tysk version) Florby, Gunilla/Erik Fält: Grammatiskt ABC. Uppsala (Scripta Textproduktion) 1994 Freund, Folke/Birger Sundqvist/Peder Hellgren: Tysk gymnasiegrammatik. Arlöv: Natur & Kultur 1994. Freund Folke/Birger Sundqvist: Tysk grammatik. Stockholm: Natur & Kultur 1988 eller senare upplaga. Inghult, H Göran: Tysk ordbildning. Nacka: Esselte 1992. Rydén Kerstin/Ingemar Wengse/Ann-Louise Wistam: Modern tysk grammatik. Stockholm: Liber 2011. Schwandt, Erich: Tyskans vanligaste verb. Stockholm: Bonnier utbildning 1999 Lexika/Wörterbücher: Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim: Bibl. Institut, senaste upplagan. Duden: Deutsches Universalwörterbuch. 7:e upplagan. Mannheim: Bibl. Institut 2011 (eller tidigare upplaga). Duden 4: Die Grammatik. Der Duden in 12 Bänden. Bd 4. Mannheim: Bibl. Institut, senaste upplagan. Duden 9: Richtiges und gutes Deutsch. Der Duden in 12 Bänden. Bd 9. Mannheim: Bibl. Institut, senaste upplagan. Norstedts stora tyska ordbok - Tysk-svensk/Svensk-tysk. Stockholm: Norstedts 2008. ISBN-13: 9789172273214. Alternativt annan modern svensk-tysk och tysk-svensk ordbok. Wahrig, Gerhard.: Deutsches Wörterbuch. Gütersloh, München: Bertelsmann 2002 Skönliteratur Niebegall, Uli/Ulla Niebegall: Deutschsprachige Literatur 1945 bis heute. Lund: Studentlitteratur 2001. ISBN 91-44-02052-X Saalfeld L. v., Kredit D., Rothe F.: Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: Droemer Knaur 1989 Weidermann, Volker: Lichtjahre. Eine kurze Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2007. ISBN: 978-3-442-73642-3 Wucherpfennig, Wolfgang: Von den Anfängen bis zur Gegenwart (Geschichte der deutschen Literatur). Stuttgart: Klett 1986 Lexika/Wörterbücher: Wilpert, Gero von: Deutsches Dichterlexikon. Stuttgart: Kröner 1988 Frenzel, H.A./E. Frenzel: Daten deutscher Dichtung I-II. (dtv 3101-3102 senaste uppl.) Jens, Walter (Hg.): Kindlers neues Literaturlexikon. München: Kindler 1988 Saalfeld L. v./D. Kredit/F. Rothe: Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängenbis zur Gegenwart. München: Droemer Knaur 1989 Wucherpfennig, W. : Von den Anfängen bis zur Gegenwart (Geschichte der deutschen Literatur). Stuttgart: Klett 1986 Realia med muntlig och skriftlig redovisning Benz, Wolfgang: Die Bundesrepublik Deutschland 1949 - 1989. In: Weidenfeld,/Zimmermann, Hartmut. (Hrsg.): Deutschland- Handbuch. Eine doppelte Bilanz 1949 - 1989. München:Hanser 1989 Bögeholz, Hartwig: Die Deutschen nach dem Krieg. Eine Chronik. Reinbek: Rowohlt 2002. Deutsches historisches Museum: Lebendiges Museum online. http://www.dhm.de/lemo/home.html Geschichte Berlins. Von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart. 2 Bände. Hg. Von Wolfgang Ribbe. Eine Veröffentlichung der Historischen Kommission zu Berlin. München: Beck 1987. Horizonte II. Geschichte für die Oberstufe. Von der französischen Revolution bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Herausgegeben von Frank Bahr. Braunschweig: Westermann Schulbuchverlag 2003. Sautter, Udo: Deutsche Geschichte seit 1815: Daten, Fakten, Dokumente. 3 Bände. Tübingen/Basel: Francke 2004. Wege-Irrwege-Umwege. Die Entwicklung der Parlamentarischer Demokratie in Deutschland. Historische Ausstellung im Deutschen Domin Berlin. Ausstellungskatalog. 1. Aufl. Berlin: Deutscher Bundestag 2002 (eller senare upplaga). Lexika: Aktuell. Lexikon der Gegenwart. Dortmund: Harenberg Lexikon Verlag (eine neue Ausgabe jährlich). Der Fischer Weltalmanach. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag (eine neue Ausgabe jährlich). Språkdidaktik Ericsson, Eie.: Undervisa i språk. Lund: Studentlitteratur 1989 Paefgen, Elisabeth Katarina: Einführung in die Literaturdidaktik. Stuttgart u.a. Metzler 1999. Roche, Jörg: Fremdsprachenerwerb und Fremdsprachendidaktik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage (Uni-Taschenbücher basics M). UTB 2008. Tornberg, Ulrika: Språkdidaktik. Malmö: Gleerups 1997. Tornberg, Ulrika/Anita Malmqvist/Ingela Valfridsson: Språkdidaktiska perspektiv. 2009 Undervisningen i främmande språk i grundskolan. Ett kommentarmaterial. Utg. av Skolöverstyrelsen. Stockholm: Liber Utbildning 1990. Länkar: Skolporten: www.skolporten.se (Internetsidan med nyheter om skolan) Skolverket: www.skolverket.se (Styrdokument, rapporter och publikationer) Utbildningsradion: www.ur.se (Urval av program)

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se