Examensarbete inom engelska (forskningskonsumtion), 15 hp (93XEN1)

Thesis, English, 15 credits

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp,  Engelska (1-30 hp), 30 hp och godkända moment Grammar eller Pedagogical grammar samt Translation, Varieties of English (essä) och 2 hp inom didaktikkursen i Engelska (31-55 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- med viss självständighet planera, motivera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom engelska med didaktisk inriktning,
- formulera en forskningsbar problemställning utifrån en analys av forskning inom ett valt område med relevans för engelska som undervisningsämne,
- med stöd av handledare välja vetenskapliga texter i relation till formulerad problemställning,
- med stöd av handledare välja lämpliga metoder för analys av vetenskapliga texter,
- motivera avgränsningar och perspektiv,
- tillämpa ett analytiskt förhållningssätt där även forskningsetiska överväganden ingår,
- presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete,
- kunna kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete,
- konsekvent följa vedertagna normer för skrivtraditionen inom valt akademiskt område, inklusive arbetets struktur, citat- och källhantering,
- demonstrera hög språklig och stilistisk säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska.

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. Den studerande genomför ett längre självständigt vetenskapligt arbete inom engelska med didaktisk inriktning. Arbetet bygger på sammanställning och analys av nationell och internationell forskning (forskningskonsumtion) inom ett fält med relevans för lärarprofessionen. I kursen ingår också att läsa och kritiskt granska ett annat examensarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (individuellt, par- eller gruppvis), föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete. Återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.

 

Examination

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
OPPO Opponentskap U, G 0 hp
RESP Respondentskap U, G, VG 0 hp
UPS1 Uppsats U, G, VG 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se