Folkhögskolan som särskild utbildningsform, 4.5 hp (940G11)

The folk high school as educational institution, 4.5 credits

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Louise Malmström

Kursansvarig

Louise Malmström

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1FH1 Folkhögskollärarprogrammet, helfart (Helfart) 1 (VT 2021) v202104-202106 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Folkhögskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

• redogöra för folkhögskolans framväxt, organisation, uppdrag och mål
• beskriva på vilka sätt folkbildningens idéer, grundläggande värden (som demokrati, jämställdhet, jämlikhet, mångfald och mänskliga rättigheter) kommer till uttryck i folkhögskollärarens arbete
• visa förmåga att identifiera och gestalta folkhögskolans aktuella och framtida utmaningar i förhållande till aktuell folkbildningsforskning 
 

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till folkhögskolan som särskild utbildningsform. För folkhögskolan centrala dokument som exempelvis förordningen om statsbidrag till folkbildning kommer att behandlas, tillsammans med aktuella idédokument och exempel på folkbildningsforskning. Studenterna genomför en kortare fältstudie för att bekanta sig med skolformen och med folkhögskollärarens arbete.   

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten och fältstudier.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Examination

Kursen examineras genom en muntlig gruppredovisning och en individuell skrivuppgift.
Omtentamen av den muntliga examinationen kan komma att ske skriftligt.                                                                                                                                                                                                                                                       

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Gustavsson, Bernt, Andersdotter, Gunnel, Sjöman, Lena, (2009) Folkhögskolans praktiker i förändring 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144055473

Valda delar.

Gustavsson, Michael, Österman, Tove, Hållén, Elinor, (2016) Vad ska en svensk kunna? : utbildningens dilemma - intressenas spel Göteborg : Daidalos, 2016

ISBN: 9789171734747

Kapitlet Hållén, Elinor (2016). Folkbildning – fri och frivillig eller under statliga direktiv? Vad ska folket kunna?  Kapitlet finns på Lisam

Laginder, Ann-Marie & Landström, Inger, (2005) Folkbildning – samtidig eller tidlös Mimer, Linköpings universitet

Kapitel Larsson, Staffan (2005) Förnyelse som tradition. Finns på Lisam

Laginder, Ann-Marie, Nordvall, Henrik, Crowther, Jim, (2013) Popular education, power and democracy : Swedish experiences and contributions Leicester : Niace, cop. 2013.

Valda delar. Finns som e-bok på Lisam.

Webbsidor

Kursen förutsätter också att ni orienterar er i följande dokument (texterna går att hitta på nätet)

Folkbildningsrådet (2018), Folkbildningens betydelse för samhället: Folkbildningsrådets samlade bedömning http://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/nyheter/2018/folkbildningens-betydelse-for-samhallet-2017/
Statskontoret, En folkbildning i tiden – en utvärdering utifrån syftena med statsbidraget. Slutrapport http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2018/201810.pdf

Övrigt

Valbar litteratur tillhandahålls via välkomstbrev samt i lista på LISAM

GRE1 Muntlig gruppredovisning U, G 2.5 hp
SRE1 Skriftlig redovisning U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se