Undervisning och möten II, 15 hp (940G13)

Teaching II, 15 credits

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Forsmark

Kursansvarig

Jonas Forsmark, Filippa Millenberg

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1FH1 Folkhögskollärarprogrammet, helfart (Helfart) 1 (VT 2021) v202114-202123 Svenska Linköping o
L1FH1 Folkhögskollärarprogrammet, halvfart (Halvfart) 2 (VT 2021) v202104-202123 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Folkhögskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• visa kunskap om och förståelse för undervisning som relationell företeelse
• i ämnesövergripande grupper planera, genomföra och utvärdera tematisk undervisning i relation till det gemensamma uppdraget, egna ideal och undervisningens omständigheter
• beskriva, analysera och reflektera över olika undervisningsstrategier och deras konsekvenser i relation till olika vuxendidaktiska respektive normkritiska perspektiv
• visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten samt att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna
 

Kursinnehåll

I kursen fördjupas och breddas studenternas förståelse av undervisning som relationell företeelse, genom att aktuella vuxendidaktiska perspektiv introduceras och bearbetas. Kursen behandlar tematisk undervisning och hur den kan organiseras på folkhögskola. Studenterna får utforma och diskutera tematisk undervisning i ämnesövergripande arbetslag. I kursen prövas och diskuteras användningen av olika digitala redskap i folkhögskolans undervisning. 

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten, fältstudier, undervisningsövningar och skrivande av loggbok.                                                                                                                                                                                                                                                             

Examination

Kursen examineras genom muntliga gruppredovisningar, en individuell skrivuppgift samt en hemtentamen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Biesta, Gert, (2013) The beautiful risk of education. Boulder : Paradigm Publishers

s 87-108 (STN1)

Biesta, Gert, Ahlström, Lars, (2019) Undervisningens återkomst. Första utgåvan Stockholm : Natur & kultur, [2019]

s 81-113 (STN1)

Dimenäs, Jörgen,, (2007) Lära till lärare 1. uppl. Stockholm : Liber, 2007

Kap 3 och 10

Dysthe, Olga, Nilsson, Björn, (1996) Det flerstämmiga klassrummet : att skriva och samtala för att lära Lund : Studentlitteratur, 1996 ;

ISBN: 9144616317,9789144616315

Kapitel 4 och 6

Hrastinski, Stefan, (2018) Digitalisering av högre utbildning Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144119724

Valda kapitel: 
Kap 17 s. 99-104
Kap 33 s.191-196
Kap 10 s. 65-70

Kalonaityté, Viktorija, (2014) Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144084107

(GRE 1, STN 1)

Selwyn, Neil, (2017) Skolan och digitaliseringen : blir utbildningen bättre med digital teknik? Göteborg : Daidalos, [2017]

ISBN: 9789171735188

Valt kapitel: 
Kapitel 6. 

Österlind, Karolina, (2006) Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt : studier av elevers arbete med miljöfrågor. Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2006

(s. 9-23 och s. 56-65) (MRE 1, GRE 1, STN 1)

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:189882/FULLTEXT01.pdf

Artiklar

Beniwa Johnson, D. & Åkesson, E. , Normkritisk pedagogik – ett sätt att motverka strukturell rasism i skolan Skolverket 2017

(GRE 1, STN 1)

https://www.skolverket.se/download/18.653ebcff16519dc12ef364/1539586816611/normkritisk- pedagogik-ett-satt-att-motverka-strukturell-rasism-i-skolan-2017.pdf

Gyberg, Per, Anshelm, Jonas, Hallstrom, Jonas, Making the Unsustainable Sustainable: How Swedish Secondary School Teachers Deal with Sustainable Development in Their Teaching

(MRE 1, GRE 1, STN 1)

https://doi.org/10.3390/su12198271

Hammersley, M, Ethnography. In International Encyclopedia of Education 2010

(TDL 1)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080448947015335

Åkesson, E. (2016). , Normer, normmedvetenhet och normkritik Skolverket

(GRE 1, STN 1)

https://www.skolverket.se/download/18.653ebcff16519dc12ef362/1539586793376/Normer-normmedvetenhet-och-normkritik.pdf

Östman, Leif, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Originator, Den politiska dimensionen i undervisning och meningsskapande

25 (3), 89-103 (MRE 1, GRE 1, STN 1)

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1254753/FULLTEXT01.pdf

Kompletterande litteratur

Böcker

Artiklar och valbar läsning tillkommer. Lista finns på LISAM

Blewitt, John, Cullingford, Cedric, (2004) The sustainability curriculum. the challenge for higher education. London ; Sterling, VA : Earthscan, 2004.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=429982

De los Reyes, Paulina, Mulinari, Diana, (2005) Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. 1. uppl. Malmö : Liber, 2005
Fejes, Andreas, Muhrman, Karolina, Nyström, Sofia, (2020) Om vuxenutbildning och vuxnas studier : en grundbok. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144133294

hooks, bell, (1994) Teaching to transgress : education as the practice of freedom. London : Routledge, 1994

ISBN: 0415908086,0415908078,9780415908085

Artiklar

Heinberg, R. (2010), , What is sustainability? The post carbon reader series Post carbon institute.

Övrigt

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Gymnasieskola/902-Hallbar-utveckling-GY
https://www.wwf.se/dokument/larande-pa-hallbar-vag-2019
TDL1 Observation och analys av undervisning U, G 3 hp
STN1 Hemtentamen U, G 6 hp
MRE1 Muntlig gruppexamination - redovisn av undervisn pass U, G 3 hp
GRE1 Muntlig redovisning, digitala redskap i undervisningen U, G 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se