Forskningsteori och undersökningsmetoder, 15 hp (947A14)

Theories of Research and Methods of Inquiry, 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen tar upp kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och -teorier av relevans för det utomhuspedagogiska forskningsfältet. Kursens fokuserar på forskning som undersöker undervisning och lärande i utomhusmiljöer. Olika metoder för datainsamling och analys diskuteras och praktiseras. Etiska överväganden är en viktig del av forskningsprocessen och ingår i kursen.

Huvudområde

Pedagogik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Emilia Fägerstam

Kursansvarig

Ola Uhrqvist

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7MOS Magister i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning 2 (VT 2021) v202104-202113 Engelska Linköping o
L7MOS Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning 2 (VT 2021) v202104-202113 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning

Förkunskapskrav

Lärarexamen eller förskollärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och –teorier, med fokus på det utomhuspedagogiska forskningsfältet,

- demonstrera hur dessa olika metoder och teorier kan användas i utomhuspedagogisk forskning,

- kritiskt diskutera och analysera val av metod, teori och tillvägagångssätt i utomhuspedagogisk forskning,
- tillämpa metodologiska kunskaper och färdigheter genom att planera och genomföra egen datainsamling,

- dokumentera och analysera lärmiljöer och undervisningssituationer med hjälp av foto eller video,

- redogöra för och tillämpa ett etiskt förhållningssätt i planering och genomförande av forskningsprojekt.

Kursinnehåll

Kursen tar upp kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och -teorier av relevans för det utomhuspedagogiska forskningsfältet. Kursens fokuserar på forskning som undersöker undervisning och lärande i utomhusmiljöer. Olika metoder för datainsamling och analys diskuteras och praktiseras. Etiska överväganden är en viktig del av forskningsprocessen och ingår i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen baseras på praktiskt forskningsarbete som fältarbete och andra typer av datainsamling, framför allt i lärmiljöer utomhus. Föreläsningar och seminarier komplementerar det egna individuella arbetet. Studenterna utför mindre analyser av insamlat datamaterial. Återkoppling på obligatoriska kursuppgifter utgör ett viktigt inslag i undervisningen.

Examination

Studenterna examineras fortlöpande genom skriftliga, reflekterande redovisningar av det praktiska fältarbetet, samt genom en individuell, skriftlig forskningsplan.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

List of Literature is provided at your learning platform LISAM

EXA1 Examination U, G 7.5 hp
EXA2 Examination EC 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se