Miljö- och hållbarhetsundervisning i natur- och kulturlandskapet, 15 hp (947A15)

Environmental and Sustainability Education in the Natural and Cultural Landscape, 15 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ola Uhrqvist

Kursansvarig

Ola Uhrqvist

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7MOS Magister i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning 1 (HT 2020) v202044-202103 Engelska Linköping o
L7MOS Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning 1 (HT 2020) v202044-202103 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning

Förkunskapskrav

Lärarexamen eller förskollärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för fördjupade kunskaper om miljö- och hållbarhetsundervisningens historiska utveckling och samtida forskningsfält,

- diskutera och problematisera centrala begrepp inom utomhuspedagogik och miljö- och hållbarhetsundervisning,

- inventera möjligheter för, och kritiskt analysera miljö- och hållbarhetsundervisning i potentiella och relevanta utomhusmiljöer,

- självständigt planera, genomföra och utvärdera miljö- och hållbarhetsundervisning i utomhusmiljö, med hänsyn till risk, säkerhet och lika villkor för lärande.

Kursinnehåll

Kursen utgår ifrån aktuell forskning inom miljö- och hållbarhetsundervisning och har fokus på hur lärmiljöer utanför klassrummet kan vara en relevant del i undervisning för miljö- och hållbarhetsundervisning. Utomhuspedagogikens teoretiska bakgrund behandlas och aktuell forskning och praxis diskuteras och problematiseras. Människans relation med sin närmiljö är en aspekt i både utomhuspedagogik och miljö- och hållbarhetsundervisning, och i kursen behandlas platsteoretiska perspektiv på förhållandet människa-natur. Kursen behandlar centrala begrepp för miljö- och hållbarhetsundervisning som planetära gränser och ekosystemtjänster. I kursen tränas planering, genomförande och utvärdering av utomhusundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen baseras på en kombination av fältarbete, med det lokala natur- och kulturlandskapet som utgångspunkt, och föreläsningar och litteraturseminarier. Studenterna förväntas arbeta såväl självständigt som i mindre grupper.  

Examination

Studenterna examineras genom en skriftliga kursuppgift kopplad till det praktiska fältarbetet och kurslitteraturen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

List of Literature is provided at your learning platform LISAM

EXA2 Assignment 2 EC 9 hp
EXA1 Assignment 1 U, G 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se