Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5 hp (972G01)

Educational Sciences 1, Didactics, 5 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mats Sjöberg

Kursansvarig

Mats Sjöberg

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 1 (HT 2019) v201934-201937 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 1 (HT 2019) v201934-201937 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- identifiera centrala kunskapsområden inom didaktik
- urskilja grundläggande filosofiska perspektiv på undervisning
- redogöra för på vilka grunder skolkunskaper väljs ut och organiseras
- diskutera med stöd i litteratur och erfarenhet vad som kännetecknar läraruppdraget
- skriftligt formulera en sammanhängande text
- använda grundläggande referensteknik

Kursinnehåll

Denna kurs belyser undervisningens och den pedagogiska verksamhetens didaktiska grunder. Kursen tar sin utgångspunkt i de studerandes egna skolerfarenheter och uppfattningar om vad som kännetecknar läraruppdraget och undervisning. Centralt i kursen är att de studerande lär sig att skilja mellan allmänt tyckande om hur skola, undervisning, lärare, elever ska vara och uppfattningar eller föreställningar som bygger på vetenskapliga argument och perspektiv. Allmändidaktiken inrymmer de didaktiska frågorna liksom normativa och kritiska perspektiv på undervisningen eller den pedagogiska verksamheten. Centrala kunskapsfält som allmändidaktiken drar nytta av och som kort introduceras i kursen är läroplansteori och pedagogisk filosofi. Kursen behandlar olika perspektiv på elever, lärarrollen, lärande, fostran och undervisning samt relationen mellan lärare och elev. Kursen syftar utöver innehållet ovan till att de studerande tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt och grundläggande färdigheter i att skriva vetenskapligt med betoning på allmän formalia.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, arbete i grupp och självständiga studier. Vidare används digitala verktyg för eget lärande.

Examination

Kursen examineras genom individuell hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Inst för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Litteraturlistan är preliminär.

Boo, Sofia, Forslund Frykedal, Karin, Thorsten, Anja, (2017) Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet Första utgåvan [Stockholm] : Natur & Kultur, [2017]

ISBN: 9789127145603

Kap 1, 2, 3

Lindström, Gunnar, Pennlert, Lars-Åke, (2016) Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik 6. uppl. Umeå : Fundo Förlag, 2016

ISBN: 9789197558488

Schött, Kristina, (2015) Studentens skrivhandbok 3. [bearb.] uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147114085

Skolverket, (2014) Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet Stockholm : Skolverket : 2014
Skolverket, (2011) Planering och genomförande av undervisningen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Stockholm : Skolverket : 2011
SOU, (2007) Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan : förslag till nytt mål- och uppföljningssystem : betänkande Stockholm : Fritze, 2007

ISBN: 9789138227381

http://www.regeringen.se/sb/d/8439/a/81428

Övrigt

Texter i kompendieform tillkommer. Listan finns att tillgå på Lisam och under "Övriga dokument".

Kompletterande litteratur

Böcker

FN:s barnkonvention, (2015) Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer 10. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144105864,9789144105871

Referenslitteratur

Röda Korsets Högskola, (2015) Guide till referenshantering enligt APA-systemet. Svensk tolkning av APA-systemet för Röda korsets Högskola.

Referenslitteratur

Skolverket, (2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016 Stockholm : Skolverket : 2017

Referenslitteratur

OBL1 Seminarieserie D 0 hp
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen U, G, VG 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.