Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Kunskapsbedömning, 7.5 hp (972G03)

Educational Sciences 3, Educational Assessment, 7.5 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Alm

Kursansvarig

Fredrik Alm

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 1 (HT 2019) v201944-201948 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 1 (HT 2019) v201944-201948 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för nationella riktlinjer som finns för lärares arbete med kunskapsbedömning inom de obligatoriska skolformerna med fokus på F-3.
- identifiera faktorer som kan påverka bedömningars saklighet och likvärdighet.
- beskriva hur bedömning av elevers lärande kan gå till och vad det är som ska bedömas
- använda bedömningsteoretiska begrepp och modeller för att analysera användning och konsekvenser av kunskapsbedömningar.
- relatera utbildningsvetenskaplig forskning om kunskapsbedömning till frågor som rör lärares arbete med bedömning.
- redogöra för utveckling och användning av olika bedömningsformer.
- diskutera etiska aspekter i samband med lärares arbete med bedömningar.

Kursinnehåll

I kursen studeras klassrumsbedömning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Kursen behandlar lärares formella bedömningsuppdrag, så som det formuleras i aktuella styrdokument, och vad det uppdraget innebär i yrkespraktiken med fokus på arbete i förskoleklass till årskurs 3. I kursen studeras grundläggande teorier om mätning och kunskapsbedömning. Dessa teorier används primärt för att förstå de utmaningar en lärare ställs inför när det gäller att utvärdera elevers kunskaper och lärande bl. a. med avseende på klass, genus och etnicitet. Kursen belyser och problematiserar kunskapsbedömningars skilda funktioner, betydelser och konsekvenser för undervisning och elevers kunskapsutveckling. I första hand fokuseras klassrumsbedömningar, men även nationella prov och internationella kunskapsmätningar uppmärksammas. En annan del i kursen rör bedömningar med olika syften, samt insamling och värdering av varierande typer av bedömningsunderlag. Även återkoppling, omdömen och utvärdering som pedagogiskt redskap utgör ett innehåll. Kursen består av fyra delområden: (a) bedömning inom grundskolans tidigare år – direktiv, forskning och undervisning, (b) saklig, likvärdig och rättvis bedömning (c) kunskapsbedömningars syften och användning av olika bedömningsmetoder, och (d) dokumentation och kommunikation av elevers kunskapsutveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, självständiga studier samt fältuppgift. Vidare används digitala verktyg för eget lärande.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen, muntlig tentamen och obligatoriskt seminarium.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Inst för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Litteraturlistan är preliminär.

Lindström, Lars, Lindberg, Viveca, Pettersson, Astrid, (2013) Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147114580

Slemmen Wille, Trude, Önnerfält, Birgitta, (2013) Bedömning för lärande i klassrummet Malmö : Gleerups, 2013

ISBN: 9789140681850

MTN1 Muntlig tentamen: individuell examination i grupp U, G, VG 5 hp
OBL1 Obligatoriskt seminarium D 0 hp
OBL2 Obligatoriskt moment D 0 hp
OBL3 Seminarieserie D 0 hp
SRE1 Skriftliga individuella uppgifter U, G 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.