Svenska, 25.5 hp (972G07)

Swedish, 25.5 credits

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Aminoff

Kursansvarig

Christina Aminoff, Annika Mindedal

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 3 (HT 2020) Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 3 (HT 2020) Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra översiktligt för det svenska språkets ljudstruktur och koppla det till det alfabetiska systemet
- redogöra översiktligt för det svenska språkets struktur på ord- och meningsnivå
- jämföra och diskutera läroplanens olika delar i förhållande till ämnet svenska
- beskriva skillnader mellan talat och skrivet språk
- beskriva faktorer som inverkar på barns språkliga utveckling i den mångkulturella skolan
- redogöra för och analysera barnkulturens multimodala former
- jämföra och analysera några skönlitterära och andra texter
- redogöra för några litteraturdidaktiska teorier
- exemplifiera hur estetiska lärprocesser kan integreras i läs- och skrivundervisningen
- redogöra översiktligt för barnlitteraturens historiska utveckling och samtida förutsättningar
- granska och diskutera etablerade modeller för tidig läs- och skrivundervisning
- granska och diskutera läromedel i ämnet svenska
- jämföra och diskutera teorier om läs- och skrivutveckling
- kartlägga och bedöma elevers läs- och skrivfärdigheter
- redovisa ett projektarbete skriftligt med utvecklad formaliahantering
- uppmärksamma och identifiera tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter
- värdera och beakta lämpliga pedagogiska insatser för elever med tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter 

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande fyra huvudsakliga områden: Förutsättningar för den tidiga språk-, läs- och skrivutvecklingen, litteratur och textarbete, teorier om läs- och skrivutveckling och modeller för läs- och skrivundervisning, samt läs- och skrivsvårigheter. I kursen studeras biologiska och miljömässiga faktorer som påverkar barns språkliga utveckling. Här studeras också språkets struktur på olika nivåer, samt skillnader mellan talat och skrivet språk som utgör premisser för att förvärva en skriftspråklig kompetens. Inom området läs- och skrivutveckling studeras framförallt teorier om läs- och skrivmodeller och hur dessa kan omsättas i evidensbaserad tidig läs- och skrivpedagogik. Detta område innehåller också en granskning av läromedel i ämnet svenska. Dessutom sätts läs- och skrivundervisningen in i ett internationellt perspektiv. Barnbokens nutida genrer och dess historiska förutsättningar studeras. I samband härmed läses också om grundläggande litteraturdidaktisk teoribildning, liksom teorier om textanalys och litteratursamtal, samt hur dessa kan tillämpas i praktisk verksamhet. Barns tidiga skrivprocesser och deltagande i varierade multimodala textvärldar diskuteras. Slutligen studeras kartläggning och bedömning av elevers läs- och skrivfärdigheter, vilket dessutom utgör en förutsättning för att kunna uppmärksamma och identifiera tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, fältstudier, därutöver ingår arbete i grupp och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning, salstentamen och redovisning av ett projektarbete.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär

(2013) Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2014

ISBN: 9789175591162

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3299

(2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017 Stockholm : Skolverket : Wolters Kluwer [distributör], 2017

ISBN: 9789138327166

Alatalo, Tarja, (2016) Läsundervisningens grunder 1. uppl. Malmö : Gleerups, 2016

ISBN: 9789140692092

Axelsson, Monica, Jönsson, Karin, (2016) Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola 2., uppdaterade uppl. Stockholm : Liber, 2016

ISBN: 9789147117192

Bjar, Louise, Liberg, Caroline, (2010) Barn utvecklar sitt språk 2., [uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144067438

Tillhandahålles via LISAM

Boglind, Ann, Nordenstam, Anna, (2015) Från fabler till manga 1. uppl. Malmö : Gleerups utbildning, 2015

ISBN: 9789140689443

Druid-Glentow, Birgit, (2006) Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter : metodisk handbok 1. uppl. Stockholm : Natur och kultur, 2006

ISBN: 912772297X,9789127722972

Gibbons, Pauline, Sandell Ring, Anniqa, (2016) Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet 4., uppdaterade uppl. / översättning: Kristina Aldén ; granskning: Anniqa Sandell Ring Stockholm : Hallgren & Fallgren, 2016

ISBN: 9789173828772

Hammar Chiriac, Eva, Einarsson, Charlotta, (2013) Gruppobservationer : teori och praktik 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082134

Langer, Judith A., (2017) Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse Andra upplagan Göteborg : Daidalos, 2017

ISBN: 9789171735140

Kap 2 och 3.

Tillhandahålles på LISAM.

Liberg, Caroline, Author, Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik, Originator, (2008) Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag

http://www.ep.liu.se/ecp/032/ecp08032.pdf

Liberg, Caroline, Hyltenstam, Kenneth, Myrberg, Mats, Frykholm, Clas-Uno, Hjort, Madeleine, Nordström, Gert Z, Wiklund, Ulla, Persson, Magnus, (2007) Att läsa och skriva : forskning och beprövad erfarenhet [reviderad upplaga] Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2007

ISBN: 9789185589364

https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:349643/FULLTEXT02.pdf

Lundberg, Ingvar, (2008) God skrivutveckling : kartläggning och övningar 1. uppl. Stockholm : Natur och kultur, 2008

ISBN: 9789127412583

Lundberg, Ingvar, Herrlin, Katarina, (2014) God läsutveckling : kartläggning och övningar 3., utök. uppl. Stockholm : Natur & Kultur, 2014

ISBN: 9789127437517

Schött, Kristina, (2015) Studentens skrivhandbok 3. [bearb.] uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147114085

Skolverket, (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002

ISBN: 9173070084

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Skolverket, (2012) Få syn på språket : ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2012

ISBN: 9789138326060

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2843

Skolverket, (2011) Nya språket lyfter! : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-4 Rev. uppl. Stockholm : Skolverket, 2011

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2474

Svensson, Ann-Katrin, (2009) Barnet, språket och miljön : från ord till mening 2., omarb. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144018577

Taube, Karin, (2013) Barns tidiga skrivande 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144095189

Trampe, Peter af, Nordman, Egon, Norée, Marianne, (2007) Dyslexi : aktuellt om läs- och skrivsvårigheter : ett särtryck av artiklar från Svenska Dyslexiföreningens tidskrift Stockholm : Svenska dyslexiföreningen, 2007

ISBN: 9789163306723

Beställs från Dyslexiföreningen.

Westlund, Barbro, (2017) Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier och förståelse : fk-årskurs Första utgåvan Stockholm : Natur & Kultur, [2017]

ISBN: 9789127136007

Öhman, Anders, (2015) Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2015

ISBN: 9789140688286

Artiklar

Riley, Jeni & Reedy, David, Developing young children´s thinking through learning to write argument. Journal of early childhood literacy Vol. 5/No 1/2005

Pp 29-51.

Tjernberg, Catharina, Mattson, Eva Heimdahl, Inclusion in practice: a matter of school culture European Journal of Special Needs Education Vol. 29/No 2/2014

Pp 247-256

Topping, K., Ferguson, N., Effective literacy teaching behaviours Journal of Research in Reading Vol 28/No 2/2005

Pp 125-143.

PRO2 Projektarbete: skriftlig redovisn, kartläggning U, G, VG 10 hp
SRE1 Skriftlig redovisning: läs- och skrivsvårigheter U, G 2 hp
SRE3 Skriftl redovisn: läs- o skrivinlärnings modeller o läromede U, G 3 hp
STN5 Skriftl tentamen: salstentamen tidig språkutveckling U, G 6 hp
STN6 Skriftl tentamen: salstentamen litteratur o textarbete U, G 4.5 hp
OBL2 Obligatoriskt moment D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.