Matematik 2, 12.5 hp (972G11)

Mathematics 2, 12.5 credits

Huvudområde

Matematik Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pether Sundström

Kursansvarig

Pether Sundström

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 4 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 4 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik, Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- granska och diskutera matematik i förskoleklass och de tidiga skolåren med avseende på innehåll och samhälleligt uppdrag,
- argumentera för val av innehåll, undervisningsmaterial och undervisningsformer i relation till styrdokument och elevers skilda förutsättningar,
- kartlägga, analysera och bedöma barns matematiska kunnande under de första skolåren,
- jämföra och relatera didaktiska perspektiv och förhållningssätt till grundläggande inlärning och undervisning i matematik,
- argumentera för forskningens relevans för undervisning och lärande i matematik och visa hur denna kan omsättas i en pedagogisk praktik,

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur matematik gestaltas i styrdokument samt i förskoleklassens och grundskolans praktik. Olika förhållningssätt till lärande och undervisning i förhållande centralt innehåll för skolår F-3 bearbetas i kursen. Den studerande analyserar didaktiska verktyg. Ett genomgående tema i kursen är teorier om barns begreppsutveckling samt tal- och rumsuppfattning. Vidare behandlas elevers olikheter i relation till exempelvis genus, klass, etnicitet och normalitet/avvikelse och dess inverkan på lärande och undervisning i matematik. I kursen ingår också olika kartläggningsinstrument och former för bedömning av elevers kunnande i matematik. I kursen bearbetar studenten frågeställningar som relaterar till undervisning och lärande i matematik genom att ta del av minst tre vetenskapliga artiklar från nationella och internationella tidskrifter.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, verkstäder samt arbete enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning samt skriftlig salstentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Litteraturlistan är preliminär.

Bergius, Berit, Emanuelsson, Lillemor, Emanuelsson, Göran, (2008) Hur många prickar har en gepard? : unga elever upptäcker matematik Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), 2008

ISBN: 9789185143078

Boaler, Jo, Trädgårdh, Eva, (2011) Elefanten i klassrummet : att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147099719

Engvall, Margareta, Author, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik, Originator, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, (2013) Handlingar i matematikklassrummet: En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

ISBN: 9175194937,9789175194936

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:660675/FULLTEXT01.pdf

Grevholm, Barbro, Björklund, Camilla, (2014) Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144102481

Høines, Marit Johnsen, (2000) Matematik som språk : verksamhetsteoretiska perspektiv 2., [utök. och bearb.] uppl. Malmö : Liber ekonomi, 2000

ISBN: 9147046708

Lundberg, Ingvar, Sterner, Görel, (2009) Dyskalkyli - finns det? : aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet, 2009

ISBN: 9789185143146

Löwing, Madeleine, (2017) Grundläggande aritmetik : matematikdidaktik för lärare Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144091181

McIntosh, Alistair, (2008) Förstå och använda tal : en handbok 1. uppl. Göteborg : Nationellt centrum för matematikundervisning (NCM), Göteborgs universitet, 2008

ISBN: 9789185143139

Skolverket, (2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017 Stockholm : Skolverket : Wolters Kluwer [distributör], 2017

ISBN: 9789138327166

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

Solem, Ida Heiberg, Alseth, Bjørnar, Nordberg, Gunnar, (2011) Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144068466

Artiklar

Artiklar och stenciler enligt lärares anvisningar tillkommer. 

MRE3 Muntlig redovisning: Uppföljning av kartläggning U, G, VG 2 hp
OBL1 Obligatoriska kursuppgifter D 0 hp
SRE1 Skriftlig redovisning: Granskning av forskning U, G, VG 1.5 hp
SRE4 Skriftlig kartläggning och analys av barns matematiska kunsk U, G 2 hp
STN2 Skriftlig salstentamen U, G, VG 7 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.