Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8.5 hp (972G17)

Educational Sciences 2, Development and Learning, 8.5 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Sofi Wedin

Kursansvarig

Ann-Sofi Wedin

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 1 (HT 2019) v201937-201943 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 1 (HT 2019) v201937-201943 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för olika teoretiska perspektiv på utveckling, motivation och lärande
- redogöra för hur mångfald påverkar undervisningens villkor
- relatera teorier och begrepp inom utveckling och lärande till undervisningspraktiken, med fokus på år F-3
- diskutera hur den pedagogiska psykologin kan användas som ett professionellt verktyg för att leda och stödja elevers lärande
- uttrycka sig vetenskapligt i skrift på grundläggande nivå

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på grundläggande teorier och begrepp för utveckling, motivation och lärande. Frågor om lärande i relation till sociala och kulturella faktorer belyses samtidigt. Dessutom relateras begreppen utveckling och lärande till undervisningspraktiken med fokus på år F-3. Kursen består av följande moment: (a) Introduktion till pedagogisk psykologi och dess forskningsmetoder, (b) Behavioristiska, konstruktivistiska, sociokulturella och kognitiva synsätt på lärande, (c) Elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling, (d) Elevers olika förutsättningar för lärande med avseende på exempelvis social bakgrund, genus och etnicitet (e) Motivation i relation till lärande och undervisning samt (f) Undervisningsstrategier, t.ex. utomhuspedagogik och estetiska lärprocesser (g) Lärande i relation till digitala verktyg.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och artikelläsning, liksom i form av arbete i grupp och självständiga studier. Vidare används digitala verktyg för eget lärande.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen och skriftliga individuella uppgifter.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Litteraturlistan är preliminär.

Schött, Kristina, (2015) Studentens skrivhandbok 3. [bearb.] uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147114085

Woolfolk, Anita, Karlberg, Martin, (2015) Pedagogisk psykologi Harlow : Pearson, 2015

ISBN: 9780273761860

Artiklar

Fawcett, L.M., Garton, A.F., The effect of peer collaboration on children's problem-solving ability British Journal of Educational Psychology. Vol 75(2), 2005, sid 157-169.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/000709904X23411/full

Luiselli, J.K., Putnam, R.F., Handler, M.W., Feinberg, A.B., Whole-school positive behaviour support: Effects on student discipline problems and academic performance Educational Psychology. Vol 25(2-3), 2005, sid 183-198.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0144341042000301265

Postholm, M. B., The teacher's role when pupils work on task using ICT in project work Educationel Research. Vol 48(2), 2006, sid 155-175.

http://ldt.stanford.edu/~educ39107/hiroshis/project_documents_backup/partA/ReferencesCited/PostholmMB_2006_TeachersRole.pdf

Webbsidor

Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813

Reviderad 2017

OBL2 Seminarieserie D 0 hp
SRE1 Skriftliga individuella uppgifter U, G 1.5 hp
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen U, G, VG 7 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.