Samhällsorienterande ämnen 1, 13.5 hp (972G20)

Social Science 1, 13.5 credits

Huvudområde

Samhälle och kultur i ett skolperspektiv

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anita Andersson

Kursansvarig

Anita Andersson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 2 (VT 2020) v202004-202014 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 2 (VT 2020) v202004-202014 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhälle och kultur i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- beskriva interaktion och dynamiker mellan religion, samhälle och individ
- jämföra och diskutera förenande och särskiljande drag mellan olika religioner
- jämföra hur olika människor lever med och uttrycker sin religion
- redogöra för innebörder av icke-konfessionell undervisning
- redogöra för och diskutera exempel på barns tolkningar av livsfrågor
- redogöra för demokrati som ideal och praktik i en skol- och samhällskontext
- redogöra för och diskutera mänskliga rättigheter, inklusive barns rättigheter i skola och i samhälle
- redogöra för och diskutera samband mellan migration, mångkultur och en hållbar utveckling
- diskutera och planera enskilda ämnesmoment i religion- och samhällskunskap F-3 utifrån föreliggande styrdokument 
- planera, presentera och diskutera lärande för hållbar utveckling för F-3 med digitala verktyg som stöd

Kursinnehåll

Kursen inleds med en övergripande presentation av SO-ämnen (religions- och samhällskunskap, geografi och historia) både i fråga om det som är unikt och det som förenar dem.

I kursen behandlas frågor kring människan som social varelse med betoning på religions- och samhällsvetenskapliga aspekter. Makt, genus och etnicitet är teoretiska perspektiv som genomsyrar kursens innehåll. Studenten studerar och problematiserar SO-undervisning i grundskolans år F-3 med avseende på styrdokument, olika ämnestraditioner, centrala begrepp, arbetsformer, läromedel samt stoffurval.

Hur man kan förstå religion och religiositet, både på ett individuellt och samhälleligt plan, är för de studerande centrala tematiker. De studerande jämför trosuppfattningar, religioners ritualer, berättelser och samhälleliga avtryck utifrån såväl historiska som nutida förhållanden. Skolan som mötesplats för olika religioner diskuteras och relateras till Skollagens krav på konfessionslös undervisning. De studerande problematiserar barns livsfrågor i en skolkontext. 
 

De studerande analyserar demokratiska principer i olika kontexter och relaterar dessa till såväl grundläggande mänskliga rättigheter som till Barnkonventionen. Migration och dess konsekvenser för människa och samhälle diskuteras i kursen och frågor kring en hållbar utveckling är därmed centrala.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbete, studiebesök samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen och muntlig redovisning.
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
MTN2 Muntlig tentamen religion U, G, VG 5 hp
OB13 Gudstjänstseminarium U, G 2 hp
OBL8 Litteraturseminarium, främlingsfientlighet och rasism D 0 hp
OBL7 Litteraturseminarium, demokrati och mänskliga rättigheter D 0 hp
OB11 Workshop, livsfrågor i barnlitteratur D 0 hp
MRE3 Muntlig redovisning med digitala verktyg, hållbar utveckling U, G 2.5 hp
OB10 Workshop, religionsfrihet och den icke-konfessionella skolan D 0 hp
OBL9 Litteraturseminarium, religion och religiositet D 0 hp
STN3 Skriftlig tentamen samhällskunskap U, G, VG 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.