Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap, 7.5 hp (972G22)

Educational Sciences 5, Social Relations and Teacher Leadership, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen innehåller fyra delmoment. I det första momentet behandlas socialpsykologiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupper, grupprocesser, grupputveckling, socialt klimat, normer, roller, social påverkan, socialisation, identitet, kommunikation och interaktion är centrala i detta moment. I det andra momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring lärares ledarskap. Kunskaper om lärar-elevrelationens betydelse, organisering av det sociala livet i skolan, fostran, elevinflytande, yrkesetik, barns rättigheter och föräldrasamverkan är centrala i detta moment. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. Kunskaper om konfliktprocesser, aggression, strategier och taktiker för konflikthantering, tredje part, medling och förhandling är centrala i detta moment. I det fjärde momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring mobbning och andra former av kränkningar. Kunskaper om riskfaktorer, förklaringsmodeller, prevention och intervention är centrala i detta moment.

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Layal Wiltgren

Kursansvarig

Layal Wiltgren

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 6 (VT 2020) v202014-202018 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 6 (VT 2020) v202014-202018 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- analysera lärares och elevers sociala samspel i skolan med hjälp av socialpsykologiska begrepp och perspektiv
- använda teorier och forskning om lärares ledarskap för att förstå lärarens påverkan på eleverna
- analysera konfliktsituationer med hjälp av vetenskapliga begrepp och perspektiv kring konflikter
- bedöma olika strategier för konflikthantering
- analysera mobbningssituationer med hjälp av vetenskapliga begrepp och perspektiv kring mobbning
- bedöma metoder och program för att motverka mobbning och kränkningar i skolan

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra delmoment. I det första momentet behandlas socialpsykologiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupper, grupprocesser, grupputveckling, socialt klimat, normer, roller, social påverkan, socialisation, identitet, kommunikation och interaktion är centrala i detta moment. I det andra momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring lärares ledarskap. Kunskaper om lärar-elevrelationens betydelse, organisering av det sociala livet i skolan, fostran, elevinflytande, yrkesetik, barns rättigheter och föräldrasamverkan är centrala i detta moment. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. Kunskaper om konfliktprocesser, aggression, strategier och taktiker för konflikthantering, tredje part, medling och förhandling är centrala i detta moment. I det fjärde momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring mobbning och andra former av kränkningar. Kunskaper om riskfaktorer, förklaringsmodeller, prevention och intervention är centrala i detta moment.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp samt individuellt arbete.
Obligatoriska moment: Seminarier

Examination

Kursen examineras genom salstentamen.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Litteraturlistan är preliminär.

Aspelin, Jonas, (2015) Inga prestationer utan relationer : studier för pedagogisk socialpsykologi 1. uppl. Malmö Gleerups, 2015

ISBN: 9789140688453

Aspelin, J. (2014). Om relationers betydelse för elevers prestationer. Sid 23-34.

Brottsförebyggande rådet, Brå, (2009) Effekter av anti-mobbningsprogram - vad säger forskningen?

https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2009-03-30-effekter-av-anti-mobbningsprogram---vad-sager-forskningen.html

Epstein, Michael, Atkins, Marc, Cullinan, Douglas, Kutash, Krista, Weaver, Robin, Institute of Education Sciences (ED), National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, (2008) Reducing Behavior Problems in the Elementary School Classroom. IES Practice Guide. NCEE 2008-012

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/behavior_pg_092308.pdf

Hakvoort, Ilse, Friberg, Birgitta, (2015) Konflikthantering i professionellt lärarskap 3., [uppdaterade och utökade] uppl. Malmö : Gleerups, 2015

ISBN: 9789140691675

Thornberg, Robert, (2013) Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare 2. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105434

Artiklar

Colnerud, Gunnel, Ethical conflicts in teaching Teaching and Teacher Education. Vol 13, 1997, sid 627-635.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X97800054

Covell, Katherine., McNeil, Justin K., & Howe, R. Brian, Reducing teacher burnout by increasing student engagement. School Psychology International. Vol 30, 2009, sid 282-290.

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0143034309106496

Gehlback, Hunter, The social side of school: Why teachers need social psychology Educational Psychology Review Vol 22, 2010, sid 349-362.

https://dash.harvard.edu/handle/1/4460862

Jennings, Paticia. A., & Greenberg, Mark. T., The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes Review of Educational Research. Vol 79, 2009, sid 491–525.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654308325693

Samuelsson, Marcus, Colnerud, Gunnel, Student Teachers’ Perceptions Regarding the Challenges of Leadership

In Garbett, D., & Ovens, A. (Eds.), Teaching for tomorrow today. (pp.
312-320). Auckland: International Association of Teachers and Teaching (ISATT) and
Edify Ltd.

https://www.researchgate.net/publication/280079167_Student_teachers%27_perceptions_regarding_the_challenges_of_leadership

Slonje, Robert, Smith, Peter, K., Frisén, Ann, The nature of cyberbullying, and strategies for prevention Computers in Human Behavior. Vol 29, 2013, sid 26–32.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212002154

Swearer, Susan, Doll, Beth, Bullying in Schools Journal of Emotional Abuse. Vol 2:2-3, 2001, sid 7-23.

https://www.tandfonline.com/toc/wjea20/2/2-3?nav=tocList

Thapa, Amrit, Cohen, Jonathan, Guffey, Shawn, A review of school climate research Review of Educational Research. Vol 83, 2013, sid 357-385.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654313483907

Wubbels, Theo, An international perspective on classroom management: what should prospective teachers learn? Teaching Education. Vol 22, 2011, sid 113-131.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10476210.2011.567838

OBL1 Obligatoriskt moment: seminarier D 0 hp
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.