Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7.5 hp (972G23)

Educational Science 6, Special Education, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och internationellt perspektiv. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras och diskuteras utifrån organisations-, grupp- och individnivå. I kursen behandlas olika möjligheter för att förebygga, identifiera, uppmärksamma och stödja utveckling och lärande genom professionell samverkan. Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd, till exempel åtgärdsprogram, studeras och analyseras. Socioemotionell och neuropsykiatrisk problematik samt läs-, skriv- och matematiksvårigheter studeras. Därutöver studeras internationella vetenskapliga artiklar inom kunskapsområdet specialpedagogik.

Huvudområde

Specialpedagogik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kristin Westerholm

Kursansvarig

Kristin Westerholm

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 6 (VT 2020) v202019-202023 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 6 (VT 2020) v202019-202023 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för nationella och lokala styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet samt internationella överenskommelser gällande barns rättigheter,
- problematisera specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt,
- reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med utgångspunkt i elevers olikheter,
- diskutera olika möjligheter för att stödja elevers lärande på organisation-, grupp- och individnivå,
- identifiera hinder för elevers lärande, särskilt läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och internationellt perspektiv. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras och diskuteras utifrån organisations-, grupp- och individnivå. I kursen behandlas olika möjligheter för att förebygga, identifiera, uppmärksamma och stödja utveckling och lärande genom professionell samverkan. Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd, till exempel åtgärdsprogram, studeras och analyseras. Socioemotionell och neuropsykiatrisk problematik samt läs-, skriv- och matematiksvårigheter studeras. Därutöver studeras internationella vetenskapliga artiklar inom kunskapsområdet specialpedagogik.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens arbetsformer innebär föreläsningar, litteraturseminarier, grupparbete samt individuella studier.

Obligatoriska moment:
Seminarier

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

LITTERATURLISTAN ÄR PRELIMINÄR.

Asp Onsjö, Lisa, (2006) Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? : en fallstudie i en kommun Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, cop. 2006

ISBN: 9173465720

Alternativt Asp Onsjö, Lisa (2008).

http://hdl.handle.net/2077/16941

Asp-Onsjö, Lisa, (2008) Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008

ISBN: 9789144050096

Alternativt Asp Onsjö, Lisa (2006).

Boo, Sofia, Forslund Frykedal, Karin, Thorsten, Anja, (2017) Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet Första utgåvan [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127145603

Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin, Nilholm, Claes, (2011) Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144068909

Jakobsson, Inga-Lill, Nilsson, Inger, (2011) Specialpedagogik och funktionshinder Stockholm : Natur & kultur, 2011

ISBN: 9789127120204

Nilholm, Claes, (2007) Perspektiv på specialpedagogik 2., [omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144026633

Persson, Bengt, Persson, Elisabeth, (2012) Inkludering och måluppfyllelse : att nå framgång med alla elever 1. uppl. Stockholm : Liber, 2012

ISBN: 9789147100880

Artiklar

Botha, J., Kourkoutas, E., A community of practice as an inclusive model to support children with social, emotional and behavioural difficulties in school contexts International Journal of Inclusive Education. Vol 20:7, 2016, sid. 784-799.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13603116.2015.1111448

Brown, Nancy Beyers, Howerter, Catherine S., Morgan, Joseph John, Tools and Strategies for Making Co-Teaching Work Intervention in School and Clinic. Vol 49, 2013, sid 84-91.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1053451213493174

Friend, Marilyn, Cook, Lynne, Hurley-Chamberlain, DeAnna, Shamberger, Cynthia, Co-Teaching: An Illustration of the Complexity of Collaboration in Special Education Journal of Educational and Psychological Consultation. Vol 20, 2011, sid 9-27.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10474410903535380

Webbsidor

Riksdagen, Diskrimineringslag www.riksdagen.se

(2008:567)

Riksdagen, Socialtjänstlag www.riksdagen.se

(2001:453)

Skolverket, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram www.skolverket.se

(2014)

Skolverket, Skollag SFS 2010:800. www.skolverket.se

Se utdrag under Kursdokument på Lisam.

Socialstyrelsen, Vägledning för elevhälsan. www.socialstyrelsen.se

(2016)

Övrigt

Läroplan för grundskolan, Lgr 11 (2011). Valda delar (Kap 1 och 2).
Läroplan för grundsärskolan (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm: Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006.
OBL2 Obligatoriskt moment: seminarier U, G 3 hp
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen U, G, VG 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.