Examensarbete 1, Matematik, 15 hp (972G24)

Thesis 1, Mathematics, 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt vad gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett vetenskapligt arbete inom matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Arbetet genomförs företrädesvis parvis. Studenten formulerar en problemställning med utgångspunkt i nationell och/eller internationell forskning (forskningskonsumtion) inom ett område med relevans för lärarprofessionen. Studenten granskar och ger återkoppling på såväl utkast som färdiga uppsatser som andra studenter har skrivit.

Huvudområde

Matematik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jessica Elofsson

Kursansvarig

Jessica Elofsson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 6 (VT 2020) v202004-202013 Svenska Linköping v
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 6 (VT 2020) v202004-202013 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Förkunskapskrav

UK 1-4, eller motsvarande, godkända samt minst 8 hp i kursen Matematik 1 och minst 8 hp i kursen Matematik 2 avklarade.  

Förkunskapskraven ska vara uppnådda senast fredag v 50 terminen innan kursen ges.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera, motivera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom ämnet matematik med didaktisk inriktning.
- formulera en forskningsbar matematikdidaktisk problemställning 
- välja såväl nationella som internationella vetenskapliga texter i relation till formulerad problemställning
- motivera avgränsningar och perspektiv
- tillämpa ett analytiskt förhållningssätt i relation till valda vetenskapliga texter
- presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete
- kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt vad gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett vetenskapligt arbete inom matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Arbetet genomförs företrädesvis parvis. Studenten formulerar en problemställning med utgångspunkt i nationell och/eller internationell forskning (forskningskonsumtion) inom ett område med relevans för lärarprofessionen. Studenten granskar och ger återkoppling på såväl utkast som färdiga uppsatser som andra studenter har skrivit.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (i par eller enskilt samt i grupp), föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras genom framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats.
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2019-11-19; DNR LIU-2019-04010

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Litteraturlistan är preliminär.

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl. Malmö : Liber, 2011

ISBN: 9789147090686

Artiklar

Bragg, L. A., Testing the Effectiveness of Mathematical Games as a Pedagogical Tool for Children's Learning. International Journal of Science and Mathematics Education. Vol 10:6, 2012, sid 1445-1467.

Övrigt

Examensarbete
Garbrecht, A. & Nilsson, I. (2016). Matematikundervisning i olika kontexter – Hur
matematikundervisning i olika kontexter påverkar elevers motivation och prestation.
(Student paper). Linköpings universitet.

Kompletterande litteratur

Böcker

Förslag på ytterligare metodlitteratur samt skrivlitteratur publiceras i Lisam.

OPPO Opponentskap U, G 0 hp
RESP Respondentskap U, G 0 hp
UPS1 Uppsats U, G, VG 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.