Examensarbete 1, Teknik, 15 hp (972G36)

Thesis 1, Technology, 15 credits

Huvudområde

Teknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Cecilia Axell

Kursansvarig

Cecilia Axell

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 6 (VT 2020) v202004-202013 Svenska Linköping v
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 6 (VT 2020) v202004-202013 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Förkunskapskrav

UK 1-4, eller motsvarande, godkända samt merparten av valt ämne för Examensarbete 1 godkänt.

Förkunskapskraven ska vara uppnådda senast fredag v 50 terminen innan kursen ges.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- formulera en ämnesdidaktisk problemställning
- identifiera, välja och analysera såväl nationella som internationella vetenskapliga texter som är relevanta för problemställningen
- motivera syfte, avgränsningar, urval och perspektiv för arbetet
- presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete
- kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt när det gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett längre vetenskapligt skriftligt arbete inom Teknik med ämnesdidaktisk inriktning. Studenten formulerar en forskningsbar ämnesdidaktisk problemställning inom ett område med relevans för lärarprofessionen. Studenten väljer såväl nationella som internationella vetenskapliga texter i relation till formulerad problemställning och tillämpar ett analytiskt förhållningssätt i arbetet med dessa texter. Studenten läser, granskar och ger återkoppling på såväl utkast som färdiga uppsatser som andra studenter har skrivit.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning, föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete. Arbetet genomförs parvis.

Examination

Kursen examineras genom framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
EXEMPEL PÅ LITTERATUR: Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, 2011 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne, Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar, Natur & Kultur, Stockholm, 2013 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, Liber, Stockholm, 2009
OPPO Opponentskap U, G 0 hp
RESP Respondentskap U, G 0 hp
UPS1 Uppsats U, G, VG 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.