Svenska, verksamhetsförlagd utbildning, 4.5 hp (972G37)

Swedish, Teaching Practise, 4.5 credits

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Aminoff

Kursansvarig

Christina Aminoff

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 3 (HT 2020) Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 3 (HT 2020) Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- planera en begränsad lektionsserie, inom ett arbetsområde, som innefattar läsning och skrivning med beaktande av styrdokument och didaktiska teorier

- leda en begränsad lektionsserie, inom ett arbetsområde, som innefattar läsning och skrivning

- följa upp en begränsad lektionsserie, inom ett arbetsområde, som innefattar läsning och skrivning

- visa förmåga att ta initiativ i den pedagogiska verksamheten

- kommunicera och interagera med elever i olika sammanhang

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i grundskolans förskoleklass eller årskurs 1-3. Den studerande planerar en begränsad lektionsserie inom ett arbetsområde i svenska i samråd med handledaren, samt genomför och följer upp den planerade undervisningen. Under kursen övar den studerande på att ta initiativ i den pedagogiska verksamheten samt att kommunicera och interagera med elever i olika sammanhang.   

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär 

Alatalo, Tarja, (2016) Läsundervisningens grunder 1. uppl. Malmö : Gleerups, 2016

ISBN: 9789140692092

Axelsson, Monica, Jönsson, Karin, (2016) Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola 2., uppdaterade uppl. Stockholm : Liber, 2016

ISBN: 9789147117192

Bjar, Louise, Liberg, Caroline, (2010) Barn utvecklar sitt språk 2., [uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144067438

Tillhandahålles via LISAM.

Boglind, Ann, Nordenstam, Anna, (2015) Från fabler till manga 1. uppl. Malmö : Gleerups utbildning, 2015

ISBN: 9789140689443

Druid-Glentow, Birgit, (2006) Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter : metodisk handbok 1. uppl. Stockholm : Natur och kultur, 2006

ISBN: 912772297X,9789127722972

Gibbons, Pauline, Sandell Ring, Anniqa, (2016) Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet 4., uppdaterade uppl. / översättning: Kristina Aldén ; granskning: Anniqa Sandell Ring Stockholm : Hallgren & Fallgren, 2016

ISBN: 9789173828772

Hammar Chiriac, Eva, Einarsson, Charlotta, (2013) Gruppobservationer : teori och praktik 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082134

Langer, Judith A., (2017) Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse Andra upplagan Göteborg : Daidalos, 2017

ISBN: 9789171735140

Kap 2 och 3.

Tillhandahålles på LISAM.

Liberg, Caroline, Author, Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik, Originator, (2008) Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag

http://www.ep.liu.se/ecp/032/ecp08032.pdf

Liberg, Caroline, Hyltenstam, Kenneth, Myrberg, Mats, Frykholm, Clas-Uno, Hjort, Madeleine, Nordström, Gert Z, Wiklund, Ulla, Persson, Magnus, (2007) Att läsa och skriva : forskning och beprövad erfarenhet [reviderad upplaga] Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2007

ISBN: 9789185589364

https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:349643/FULLTEXT02.pdf

Lundberg, Ingvar, (2008) God skrivutveckling : kartläggning och övningar 1. uppl. Stockholm : Natur och kultur, 2008

ISBN: 9789127412583

Lundberg, Ingvar, Herrlin, Katarina, (2014) God läsutveckling : kartläggning och övningar 3., utök. uppl. Stockholm : Natur & Kultur, 2014

ISBN: 9789127437517

Schött, Kristina, (2015) Studentens skrivhandbok 3. [bearb.] uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147114085

Skolverket, (2013) Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2014

ISBN: 9789175591162

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3299

Skolverket, (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002

ISBN: 9173070084

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Skolverket, (2012) Få syn på språket : ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2012

ISBN: 9789138326060

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2843

Skolverket, (2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017 Stockholm : Skolverket : Wolters Kluwer [distributör], 2017

ISBN: 9789138327166

Skolverket, (2011) Nya språket lyfter! : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-4 Rev. uppl. Stockholm : Skolverket, 2011

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2474

Svensson, Ann-Katrin, (2009) Barnet, språket och miljön : från ord till mening 2., omarb. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144018577

Taube, Karin, (2013) Barns tidiga skrivande 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144095189

Trampe, Peter af, Nordman, Egon, Norée, Marianne, (2007) Dyslexi : aktuellt om läs- och skrivsvårigheter : ett särtryck av artiklar från Svenska Dyslexiföreningens tidskrift Stockholm : Svenska dyslexiföreningen, 2007

ISBN: 9789163306723

Beställs från Dyslexiföreningen.

Westlund, Barbro, (2017) Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier och förståelse : fk-årskurs Första utgåvan Stockholm : Natur & Kultur, [2017]

ISBN: 9789127136007

Öhman, Anders, (2015) Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2015

ISBN: 9789140688286

Artiklar

Riley, Jeni & Reedy, David, Developing young children´s thinking through learning to write argument European Journal of early childhood literacy Vol 5/No 1/2005

Pp 29-51.

Tjernberg, C., Heimdahl Mattson, E., Erratum to Inclusion in practice: A matter of school culture (European Journal of Special Needs Education, (2010), 10.1080/08856257.2014.891336) European Journal of Special Needs Education Vol 29/ No 2/2014

Pp 247-256.

Topping, K., Ferguson, N., Effective literacy teaching behaviours Journal of Reachers in Reading Vol 28/No 2/2005

Pp 125-143.

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor U, G, VG 3 hp
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.