Naturorienterande ämnen, 19.5 hp (972G39)

Natural Sciences, 19.5 credits

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Klas Johnsson

Kursansvarig

Klas Johnsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 5 (HT 2020) v202039-202103 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 5 (HT 2020) v202039-202103 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

• använda systematiska undersökningar genom laborationer och exkursioner inom ramen för de naturvetenskapliga ämnena.
• förklara universums, solsystemets och jorden uppkomst och dess förutsättningar för liv på jorden utifrån ett idéhistoriskt perspektiv.
• använda ett urval av fysikens centrala begrepp, modeller och teorier med relevans för elever i F-3 för att förklara ljus, ljud, kraft, rörelse och energi.
• problematisera och analysera forskningsbaserade ämnesdidaktiska resultat och idéer rörande elevers möjligheter att tillägna sig naturvetenskap.
• redogöra för materiens partikelnatur och relationen till kemiska makroskopiska fenomen i relation till samhälle och vardag och hållbar utveckling.
• visualisera kemiska och biologiska modeller, fenomen och processer med hjälp av IKT.
• argumentera för planering, utformning av undervisning samt bedömning utifrån gällande styrdokument.
• redogöra för förutsättningar för liv, processer och systematik.
• beskriva och analysera människans anatomi och fysiologi i relation till aspekter på hälsa. 

Kursinnehåll

Naturvetenskapens centrala begrepp såsom exempelvis ljus, ljud, kraft, rörelse, energi, kemiska reaktioner, materiens partikelnatur, evolution, fotosyntes, ekologi, systematik och människans fysiologi problematiseras med syfte att möta elevers nyfikenhet i NO-undervisning för skolår F-3. Under kursen möter den studerande ämnets framväxt genom idéhistoriska perspektiv och relaterar dessa till astronomi. Genom att utgå ifrån film och bedömningsunderlag problematiseras planering och didaktiska utmaningar och ställningstaganden inom NO-undervisning för skolår F-3. I kursen presenteras kemiska fenomen i vardagen och relateras till aspekter på hållbar utveckling. I kursen genomförs exkursioner där olika ekosystem, biotoper och artkunskap relateras till exempelvis hållbar utveckling och elevers lärande. Studenten reflekterar över människans fysiologi samt över betydelsen av mat och rörelse för ett hållbart liv. I hela kursen relateras innehåll och arbetsformer till naturvetenspens didaktik där undervisningsmetoder, elevers föreställningar samt hur NO kan kommuniceras och visualiseras.  

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, exkursioner, laborationer och seminarier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, hemlaboration, skriftlig individuell redovisning och muntlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Hewitt P, Lyons S, Suchocki J, Yeh J. (2013). Conceptual Integrated Science (2nd edition). ISBN 13: 978-1-292-02308-3 (finns även som E-bok) Ämnesdidaktiska forskningsartiklar (kommer att delas ut under kursens gång) Sund P, Sund L. (2017). Hållbar utveckling - ämnesdidaktisk tematisering för grundskola. ISBN 978-91-47-12259-2
STN3 Biologi U, G, VG 6 hp
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag, NO för F-3 U, G 1.5 hp
SME1 Muntlig redovisning med fillm som underlag i kemi U, G 1.5 hp
STN1 Fysik U, G, VG 6 hp
STN2 Kemi U, G, VG 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.