Matematik, Verksamhetsförlagd utbildning, 4.5 hp (973G41)

Mathematics, Teaching Practice, 4.5 credits

Kursbeskrivning

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i grundskolans årskurs 4-6. Under kursen övar den studerande att ta egna initiativ, etablera relationer, anpassa kommunikationen samt analysera konsekvenserna av det egna handlandet. Den studerande planerar, genomför och följer upp undervisning inom ett arbetsområde i matematik, diskuterar och använder instrument för kunskapsbedömning och återkopplar till elever inom det aktuella ämnet. 

Huvudområde

Matematik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Cecilia Sveider

Kursansvarig

Ida Mejsholm

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 5 (HT 2021) v202138-202140 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Förkunskapskrav

VFU-kurserna i UK 2, SV och EN godkända. 

Lärandemål

-visa god balans mellan närhet och distans i sociala relationer anpassa kommunikationen till elevers olika villkor och förutsättningar

- på ett tillfredsställande sätt analysera konsekvenserna av det egna agerandet

- planera en lektionsserie inom ett arbetsområde i ämnet matematik med beaktande av styrdokument och ämnesdidaktiska teorier

- leda en lektionsserie inom ett arbetsområde i ämnet matematik med beaktande av styrdokument och ämnesdidaktiska teorier

- följa upp en lektionsserie inom ett arbetsområde i ämnet matematik med beaktande av styrdokument och ämnesdidaktiska teorier

- visa förmåga att bedöma kunskap inom ämnesområdet matematik

- visa förmåga att återkoppla bedömning av elevers matematikkunnande

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i grundskolans årskurs 4-6. Under kursen övar den studerande att ta egna initiativ, etablera relationer, anpassa kommunikationen samt analysera konsekvenserna av det egna handlandet. Den studerande planerar, genomför och följer upp undervisning inom ett arbetsområde i matematik, diskuterar och använder instrument för kunskapsbedömning och återkopplar till elever inom det aktuella ämnet. 

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor U, G, VG 3 hp
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se