Geografi (61-75 hp), 15 hp (9AGE59)

Geography (61-75 Credits), 15 credits

Kursbeskrivning

I fördjupningskursen studeras vetenskapsteori och vetenskapshistoria med särskild inriktning på geografi. Vattnets betydelse för regional utveckling belyses ur olika perspektiv, och studenternas didkaktiska förmåga utvecklas vidare. Metodkunskaperna fördjupas genom GIS-övningar, avrinningsanalyser med fokus på mark- vattensamband och analyser av rumslig data.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Karlson

Kursansvarig

Kristina Trygg, Helena Köhler, Anders Jidesjö

Studierektor eller motsvarande

Martin Karlson

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Geografi (1–60 hp) varav minst 45 hp godkända inklusive Rumslig analys 7,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för geografisk teori, metod och ämnets idéutveckling
- värdera och kritiskt granska vetenskapliga utsagor
- självständigt tillämpa geografiska teorier och metoder, exemplifierat med frågor kring vatten och regional utveckling i olika delar av världen
-analysera konsekvenser av olika ämnestraditioner för geografiundervisningens innehåll och former
- analysera mönster för kommunikation och samspel i geografiundervisningen i gymnasieskolan
- problematisera hur geografiämnets innehåll kommuniceras i såväl undervisning som i andra sammanhang.

Kursinnehåll

Teori och metod
Momentet inleds med allmän och geografisk disciplininriktad vetenskapsteori och geografisk vetenskapshistoria. Vidare behandlas metoder och modeller för analys av rumsliga data samt rumsliga strukturers stabilitet och dynamik. Detta tillämpas både på naturlandskap och kulturlandskap.

Vatten och regional utveckling
Momentet behandlar det hydrologiska kretsloppet, mark- och grundvattenbildning samt vattenbehov i globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Frågor kring kust- och havsmiljö, vattenburna substanstransporter och hälsopåverkan berörs. Vidare studeras vattenförekomst och välståndsutveckling, vatten som maktfaktor, styrning och kontroll av vattenanvändningen och samordnad vattenadministration (EU-direktiv). Dessutom innehåller momentet avrinningsområdesvisa analyser av mark-vattensamband samt tillämpning av GIS-baserade modeller för beskrivning och analys av flödesvariationer och diffus närsaltpåverkan. Regioner som vetenskapliga objekt, regionala och globala utvecklingsprocesser samt interregionala samband och beroenden studeras.

Ämnesdididaktik
Momentet behandlar kommunikation och samspel i geografiundervisningen i gymnasieskolan. Vidare studeras hur geografiämnets innehåll kommuniceras i andra sammanhang. Konsekvenser av olika ämnestraditioner för geografiundervisningens innehåll och former behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och exkursioner samt självständiga studier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell redovisning av kursuppgifter med muntlig uppföljning.

För betyget godkänt (G) på hel kurs krävs att samtliga examinationsmoment har som minst betyg godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs att mer än hälften, avseende högskolepoäng, av examinationsmomenten med tregradig betygsskala har betyg väl godkänt (VG). 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Revidering 2020-04-15

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SRE3 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning Didaktik U, G, VG 4 hp
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning TEME U, G, VG 5.5 hp
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag FÄLT U, G, VG 5.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.