Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion), 15 hp (9AXEN1)

Thesis in English, 15 credits

Huvudområde

Engelska

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Lars Jämterud
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17BI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi 9 (HT 2019) v201934-202003 Svenska Linköping v
L17EN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska 9 (HT 2019) v201934-202003 Svenska Linköping v
L17HI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia 9 (HT 2019) v201934-202003 Svenska Linköping v
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 9 (HT 2019) v201934-202003 Svenska Linköping v
L17TM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd 9 (HT 2019) v201934-202003 Svenska Linköping v
L17TE Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd 9 (HT 2019) v201934-202003 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

Godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp,  Engelska (1-30 hp), 30 hp och godkända moment Grammar, Pedagogical grammar, Translation, Varieties of English (essä) och 2 hp inom didaktikkursen i Engelska (31-55 hp), godkända VFU-kurser i Engelska samt godkänt Examensarbete inom engelska (forskningskonsumtion), eller motsvarande.

Kursen kan endast läsas under utbildningens sista termin.

Lärandemål

Efter avslutande kurs skall den studerande kunna:
- självständigt planera, motivera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom engelska med didaktisk inriktning,
- identifiera och använda relevant nationell och internationell forskning som grund för formulering och utveckling av en forskningsbar problemställning,
- välja och argumentera för lämpliga metoder för insamling och analys av data eller material, 
- självständigt argumentera för avgränsningar och val av perspektiv,
- visa medvetenhet om och använda etablerade forskningsetiska principer,
- tillämpa ett analytiskt förhållningssätt,
- presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete,
- kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete, med hänseende på både innehåll och form,

- konsekvent följa vedertagna normer för skrivtraditionen inom valt vetenskapligt område, inklusive arbetets struktur, citat- och källhantering, 
- demonstrera hög språklig och stilistisk säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska.

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt vad gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett längre individuellt vetenskapligt arbete inom engelska med didaktisk inriktning. Arbetet bygger på ett insamlat eller egenproducerat empiriskt material (forskningsproduktion) inom ett fält med relevans för lärarprofessionen. Studenten läser, granskar och ger återkoppling på såväl utkast som färdiga uppsatser som andra studenter har skrivit.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (individuellt och i grupp), föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete. Återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.

 

Examination

Kursen examineras genom individuell framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats på avancerad nivå.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Musk, Nigel & Watz, Anna (2016) Guidelines for Writing a Second Thesis (produktionsinriktat examensarbete). Unpublished booklet. Linköping: Department of Culture & Communication, Linköping University

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se