Examensarbete inom historia (forskningsproduktion), 15 hp (9AXHI1)

Thesis in History, 15 credits

Huvudområde

Historia

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

David Ludvigsson

Kursansvarig

David Ludvigsson

Studierektor eller motsvarande

Lasse Kvarnström
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 9 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp och historia 1-30 hp. Kursen förutsätter dessutom historia 31-60 hp med godkänt i Metod 6hp, Uppsats 9hp och VFU, 7,5 hp i historia och i ämne 2 samt Examensarbete inom historia (forskningskonsumtion),, eller motsvarande.

 

Lärandemål

Efter avslutande kurs skall den studerande

 • självständigt kunna planera och genomföra ett vetenskapligt arbete enligt praxis för det utbildningsvetenskapliga området
 • kunna identifiera och använda relevant nationell och internationell forskning som grund för formulering av en forskningsbar problemställning
 • kunna välja och argumentera för lämpliga metoder för insamling och analys av data
 • självständigt kunna argumentera för avgränsningar och val av perspektiv
 • visa medvetenhet om och använda etablerade forskningsetiska principer
 • tillämpa ett analytiskt förhållningssätt
 • presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete
 • kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt vad gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett längre individuellt vetenskapligt arbete inom historia med didaktisk inriktning. Arbetet bygger på ett insamlat eller egenproducerat empiriskt material (forskningsproduktion). I kursen ingår också att läsa och granska andra studenters arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (individuellt och i grupp), föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras genom individuell framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats på avancerad nivå.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina, Wengström, Yvonne, (2013) Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 1. utg. Stockholm : Natur & Kultur, 2013

ISBN: 9789127134119

Kolsgård, Svante, Author, Kvarnström, Lasse, Author, Strömbäck, Lars, Author, Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia, Originator, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Originator, (2011) Att skriva uppsats: Handbok för uppsatsskrivande i historia (sjätte reviderade upplagan)

Finns på Lisam

UPS1 Uppsats U, G, VG 15 hp
RESP Respondentskap U, G 0 hp
OPPO Opponentskap U, G 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se