Skolans uppdrag och kunskap om bedömning – gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp (9FVG03)

The Upper Secondary School´s Governance Documents and Knowledge in Assessment – Vocational Education and Training, 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom skolans styrdokument och kunskapsbedömning. Den riktar sig såväl till dig som arbetar inom yrkesgymnasium idag som till dig inom näringslivet och som funderar på yrkesläraryrket.
Du får kunskap om vad det innebär att vara yrkeslärare och tjänsteman inom offentliga sektorn med ansvar för myndighetsutövning i en politiskt och professionellt styrd organisation.
Undervisningen bedrivs på distans med campusträffar, ca tio gånger under utbildningsåret i Linköping Campus Valla. Mellan campusträffarna arbetar du med individuella och gruppgemensamma studieuppgifter samt inläsning av litteratur.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Helena Tsagalidis

Kursansvarig

Helena Tsagalidis

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202103 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

• redogöra för det svenska gymnasieskolsystemets och yrkesutbildningens framväxt, utveckling, organisering och styrning, 

• diskutera hur urval av kunskaper inom yrkesutbildningar har skett under olika historiska epoker,

• analysera gymnasieskolans/vuxenutbildningens styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter inklusive våld, demokratiska värderingar, hållbar utveckling samt syn på kunskap allmänt och i det egna yrkesämnet,

• diskutera hur lärare kan omsätta relevanta styrdokument i den pedagogiska praktiken,

• diskutera centrala begrepp inom grundläggande kunskapsteorier,

• redogöra för och tolka de nationella riktlinjer som finns för lärares arbete med kunskapsbedömning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen,

• använda och problematisera bedömningsteoretiska begrepp för att analysera hur undervisningsplanering, undervisning och bedömning samspelar med varandra,

• konstruera en uppgift som stödjer bedömning av olika kunskaper,

• redogöra för olika dokumentationsformer för bedömning av yrkeskunskaper,

• kritiskt resonera kring val av olika bedömningsmetoder för att uppnå rättvis och likvärdig bedömning.

Kursinnehåll

Lärare inom yrkesutbildning arbetar främst med elever i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen. Kursen behandlar vad det innebär att vara lärare och offentlig tjänsteman med ansvar för myndighetsutövning i en politiskt och professionellt styrd organisation.
I kursens första del redogör studenterna för utveckling av gymnasieskolan, dess organisation och samhälleliga uppdrag. De beskriver och granskar särskilt gymnasieskolans utveckling och uppbyggnad, dess styrdokument och på vilka grunder innehållet och formerna för undervisningen väljs ut och har skiftat under olika tidsepoker. I kursen presenterar och analyserar studenterna gymnasieskolans/vuxenutbildningens styrdokument. Analysen fokuserar på hur värdegrund, mänskliga rättigheter inklusive våld, demokratiska värderingar och kunskapsformer inom det egna yrkesområdet omtalas i styrdokumenten. Begrepp som ramfaktorer, frirum och övriga påverkansfaktorer diskuteras i förhållande till lärarens pedagogiska arbete såsom planering och genomförande samt den didaktiska vad-frågan. 

I kursens andra del studeras lärares myndighetsutövning, yrkesetik i arbetet med bedömning, olika bedömningstraditioner, bedömningsformer och syften med bedömning. Som grund för kunskapsbedömning bearbetar studenterna grundläggande begrepp såväl inom kunskapsteorier som inom bedömningsteorier i syfte att förstå bedömningens komplexitet. I kursen bearbetar studenterna dels principer för bedömning i ett målstyrt och decentraliserat skolsystem, dels problematiserar de bedömningsteoretiska begrepp, metoder, bedömningens effekter för såväl individen som skolan, arbetslivet och samhället. Studenterna konstruerar en arbetsuppgift som stödjer bedömning av kunskaper och övar att ge individuell återkoppling. Studenterna fördjupar sig i olika dokumentationsformer och hur återkoppling kan ges. På olika sätt stödjer även kursen studenterna att tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt, färdigheter i att skriva akademiskt och att använda olika kommunikations- och informationskanaler.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras som distansutbildning på 25 % vilket innebär seminarieverksamhet och föreläsningar på universitetet samt litteraturstudier på egen hand med stöd av kursuppgifter och nätbaserade gruppuppgifter.

Examination

Skriftlig examination.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Berg, Gunnar, (2003) Att förstå skolan : en teori om skolan som institution och skolor som organisationer Lund : Studentlitteratur, 2003

ISBN: 9144031203

Fejes, Andreas, Lindberg, Viveca, Wärvik, Gun-Britt, (2017) Yrkesdidaktikens mångfald Stockholm : Lärarförlaget, [2017]

ISBN: 9789188149213

Kap11-12

Gustavsson, Maria, Köpsén, Susanne, (2018) Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144121413

Kap 2.

Köpsén, Susanne, (2019) Lära till yrkeslärare Andra upplagan Lund : Studentlitteratur , [2019]

ISBN: 9789144132259

Kap 4
samt
Andersson, Per (2019). Bedömning och betygsättning av yrkeskunskaper. 

Linde, Göran, (2012) Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori! 3., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144085593

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad Stockholm : Natur & Kultur, 2017

ISBN: 9789127818408

Kap 1-4, och 18-20.

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad Stockholm : Natur & Kultur, 2017

ISBN: 9789127818408

Kap 15, 16 och 17.

Nilsson, Marco, (2019) Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan fjärde upplagan Malmö : Gleerups, [2019]

ISBN: 9789151102399

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Wikström, Christina, (2013) Konsten att göra bra prov : vad lärare behöver veta om kunskapsmätning 1. utg. Stockholm : Natur & Kultur, 2013

ISBN: 9789127132412

Kap 5, 6 och 7.

Zackari Gunilla, Modigh Fredrik, (2002) Värdegrundsboken om samtal för demokrati i skolan Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt

Artiklar

Terning, M. och Tsagalidis, H, Yrkeselev – en attraktiv identitet? Ideologiska konstruktioner av yrkeseleven 2018

Du hittar artiklen i Lisam.

Tsagalidis, H. och Terning, M., En kvalitativ yrkesutbildning – en utbildning mot kvantitet eller kvalitet? I Fokus på gymnasieal yrkesutbildning - En antologi om hur yrkesutbildningen kan förbättras. 2016

Du hittar dessa texter i Lisam.

https://worldskills.se/wp-content/uploads/2016/07/Antologi.pdf

Tsagalidis, Helena, Därför fick jag bara godkänt – Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet Pedagogiska institutionen. Stockholms universitet 2008

Doktorsavhandling. Går att söka på Diva och på www.avhandlingar.se . Valda delar.

Webbsidor

Skolverket, Att utbilda nästa generation i yrket: En kunskapsöversikt om och för yrkeslärare https://www.skolverket.se/getFile?file=4072
Skolverket, Dokumentation i enlighet med lärares pedagogiska uppdrag och juridiska skyldigheter https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28038/1529488368736/hirsh_artikel_dokumentation_enligt_larares_uppdrag_2018.pdf
Skolverket, Effektiva former för dokumentation i enlighet med regelverk och forskning om lärande https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a2803a/1529488440183/hirsh_artikel_dokumentation_och_effektivitet_2018.pdf
SRE1 Skriftlig hemtentamen inom styrdokumentkunskap U, G, VG 7.5 hp
SRE2 Skriftlig hemtentamen inom kunskap om bedömning U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Studiehandledning Friståendekurs NVL Studiehandledning Friståendekurs NVL.docx Reviderad 2014-02-18/Helena
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se