Matematikdidaktik åk 4-6, 15 hp (9FVG07)

Mathematics education grade 4-6, 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs 4-6. Kursen behandlar hur matematik gestaltas i styrdokument och i skolår 4-6 praktik. Ett genomgående tema i kursen är teorier om elever s utveckling av matematiska begrepp. Lärande och undervisning i grundläggande matematik ges en central roll i kursen. Vidare behandlas barns olikheter och mångfaldsaspekter på lärande och undervisning i matematik, samt barn i behov av särskilt stöd. I kursen behandlas även teorier kring bedömning av barns kunnande i matematik. I kursen ingår också olika kartläggningsinstrument och former för bedömning av elevers kunnande i matematik samt betygsättning. Den studerande analyserar didaktiska verktyg. Till den studerandes insats hör läsning och reflektion över angiven litteratur.

Kursen ges på halvfart och organiseras i form av nätbaserade träffar. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, litteraturstudier och fältstudier.

 

Kursen ingår i ett paket med två fristående kurser som tillsammans motsvarar matematik 30 hp i grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till årskurs 3. Matematikdidaktik åk F-3, 15 hp ges på hösten och Matematik för grundlärare F-3, 15 hp ges på våren. Kurserna kan läsas i valfri ordning. De kan ingå i en grundlärarexamen för F-3 vid Linköpings universitet om du väljer att studera vidare till lärare hos oss. De kan även användas för breddad behörighet om du redan har en lärarexamen som är relevant för aktuella årskurser.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tuula Koljonen

Kursansvarig

Tuula Koljonen

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist

Kontaktinformation

Helene Pers, Kursadministratör

Monica Larsson, Studievägledare

Tuula Koljonen, Kursansvarig

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 6 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på gundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- granska och diskutera matematik i förskoleklass och de tidiga skolåren med avseende på innehåll och samhälleligt uppdrag,
- argumentera för val av innehåll, undervisningsmaterial och undervisningsformer i relation till styrdokument och elevers skilda förutsättningar,
- med didaktiskt perspektiv argumentera för sina val av lösningsmetoder och slutsatser vid matematisk problemlösning samt föra och följa matematiska resonemang,
- med ett didaktiskt perspektiv kunna förklara grundläggande begrepp, räknelagar, metoder och samband inom aritmetik och geometri,
- kartlägga, analysera och bedöma barns matematiska kunnande under de första skolåren,
- jämföra och relatera didaktiska perspektiv och förhållningssätt till grundläggande inlärning och undervisning i matematik,
- argumentera för forskningens relevans för undervisning och lärande i matematik och visa hur denna kan omsättas i en pedagogisk praktik.

Kursinnehåll

Kursen behandlar matematik som samhälleligt uppdrag i skola. Kursens matematiska innehåll fokuserar på problemlösning, taluppfattning, aritmetik, geometri, algebra, sannolikhetslära och statistik utgående från grundskolans styrdokument.
Teorier kring barns begreppsutveckling och taluppfattning uppmärksammas. Lärande och undervisning i grundläggande matematik ges en central roll i kursen. Vidare behandlas barns olikheter och mångfaldsaspekter på lärande och undervisning i matematik, samt barn i behov av särskilt stöd. I kursen behandlas även teorier kring bedömning av barns kunnande i matematik. Den studerande analyserar didaktiska verktyg.

Undervisnings- och arbetsformer

Självständiga studier, föreläsningar, seminarier, gruppvisa diskussioner samt kortare fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, skriftlig redovisning samt muntlig redovisning. 

För att få betyget VG krävs VG på två av de examinerande momenten. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
STN1 Skriftlig hemtentamen: Behandlar didaktik i matematik och teorier kring barns lärande i matematik U, G, VG 4 hp
SRE1 Skriftlig redovisning: Fältuppgift U, G 3 hp
SRE2 Skriftlig redovisning: Skriftlig bearbetning av teoretiska moment i kursen U, G 3 hp
SRE3 Skriftlig redovisning: Granskning av forskning U, G, VG 2 hp
MRE1 Muntlig redovisning: Muntlig redovisning av teoretiska moment i kursen U, G 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se